Snypsnaren troch Jan Hiemstra

Snypsnaren troch Jan Hiemstra
©: Jan Hiemstra

Fanôf 2015 skriuwt Jan Hiemstra de rubryk Snypsnaren yn de doarpskrante fan Easterein. Elke kear kiest hij in nij ûnderwerp weryn hij fertelt oer it ferline fan it doarp en it doarpslibben. It is in tige nijsgjirrige serie, werbij`t de lêzer meinommen wurdt yn de tiidsgeast en it tiidsbyld fan eartiids. Ek de foto`s wurkje dêr oan mei. Yntusken binne der al fyftich snypsnaren publisearre. Jo kin se hjir lêze, mar se dûke ek op bij oare finsters as taljochting.

Colofon

Jetske Santema

© Foto voorblad: Jan Hiemstra

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s