Middenstân

Middenstân
©: Bauke de Boer

Wer't minsken bijelkoar komme ûnstiet hannel en bedriuwigheit. Easterein lei gaadlik mei de ûntslúting oan it wetter, en dertroch kaam der groei fan de middenstân. Mar ek hjir sjogge we dat de nei-oarlochse ekonomie har jilde lit.

© Foto voorblad: Bauke de Boer