it Heechhiem

it Heechhiem
©: Jan Hiemstra

De strjitnamme `t Heechhiem is foar it earst brûkt nei de strjitnammejouwing yn 1956. Foar dy tiid waard it as in ûnderdiel fan de skippersbuorren en fan it skoalplein sjoen. Dat is begripelik want de huzen op de yntroduksjefoto stiene lâns de feart dy `t lâns de Skipperbuorren rûn en rjochtôf, nei wat no it sportfjild is, rûn. It blokje fan acht is op it plak kommen der `t oarspronkelik in tsjerkepleats op stie. Letter is dit blokje ferboud ta een winkel mei in wenhûs. De pleats is in ein fierderop, tsjinoer de Sjaardapleats, opnij opboud.

© Tekst: Jan Hiemstra © Foto voorblad: Jan Hiemstra

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’sDokuminten  • Disclaimer