it Heechhiem

it Heechhiem
©: Jan Hiemstra

De strjitnamme `t Heechhiem is foar it earst brûkt nei de strjitnammejouwing yn 1956. Foar dy tiid waard it as in ûnderdiel fan de skippersbuorren en fan it skoalplein sjoen. Dat is begripelik want de huzen op de yntroduksjefoto stiene lâns de feart dy `t lâns de Skipperbuorren rûn en rjochtôf, nei wat no it sportfjild is, rûn. It blokje fan acht is op it plak kommen der `t oarspronkelik in tsjerkepleats op stie. Letter is dit blokje ferboud ta een winkel mei in wenhûs. De pleats is in ein fierderop, tsjinoer de Sjaardapleats, opnij opboud.

© Tekst: Jan Hiemstra © Foto voorblad: Jan Hiemstra

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’sDokuminten

't Heechhiem 3 en 7
De dyk der 't eartiids de feart rûn.

Disclaimer

't Heechhiem 3 en 7
Fan fjouwer keamerwenten wiene der yn de neioarlochske tiid twa twa-ûnder- ienk

Disclaimer

't Heechhiem 7
It gebou links is fan oarsprong in bûthúske. Jan Yemes Hiemstra wie de bewenne

Disclaimer

't Heechhiem 7
Op de sydmuorre is it plak noch te sjen der 't foar de ferbouwing it húske siet

Disclaimer

't Heechhiem 7
Sykje de ferskillen mei de oare 't Heechhiem 7 foto 's.

Disclaimer

't Heechhiem 7 yn 2008
Yn de rin fan de jierren komme der hyliid wer feroaringen. It bûthúske is ferf

Disclaimer

Acht keamerwenten
De acht keamerwenten út 1886 binne yn de jierren '60 ferboud ta in bedriuwswent

Disclaimer

Acht keamerwenten
It foardiel fan de westkant fan 't Heechhiem 2 wie dat der links fan de foardoar

Disclaimer

Acht keamerwenten
Dit binne ek wer de acht keamerwenten, mar no fan east nei west. De elektrisitei

Disclaimer

Acht keamerwenten
De achterste helte fan de acht keamerwenten; dus de achterste fjouwer mei de rut

Disclaimer

Bedriuwspân wer went
Hjir binne de acht keamerwenten ferboud ta in bedriuwsromte mei wenhûs. De oars

Disclaimer

Brechje
Hjir rint de feart foar de hokken lâns, ûnder it brechje troch dat 't Heechhie

Disclaimer

Brechje
It ferfier fan guod gong faaks oer it wetter. It skouke dat hjirfoar noadich wie

Disclaimer

Brechje
De nije tiid brekt oan. De grutte peallen binne foar de elektrisiteitstriedden d

Disclaimer

brechje
Itselde plak mei in foto sa as der safollle makke binne,

Disclaimer

Daam yn stee fan brege
Yn de jierren '30 is de brêge nei de Skippersbuorren te smel en wurdt dy ferfon

Disclaimer

Daam yn stee fan brege
Nei 't brechje ferfongen wie troch in daam moast der in buis oanlein wurd om it

Disclaimer

Daam yn stee fan brege
Yn plm 1935 waard de feart fanôf de Skippersbuorren, foar de hokken lâns en ne

Disclaimer

De feart nei it sportfjild
Op dizze foto is goed te sjen hoe 't it der foar it oanlizzen fan de dyk lâns '

Disclaimer

Doarpsoansicht fan de eastkant
Links fan de feart leit de Skoalleseize noch as in stik greide. Hjoed-de-dei is

Disclaimer

Boud yn 1886
Acht keamer wenten rûn 1950. De achterkant sjocht út op de Streek.

Disclaimer

It Heechhiem
Rjochts foaroan de bûten w.c (it húske) Hielendal achteroan de hokken fan de J

Disclaimer

It Heechhiem rond 1950
Yn de sydgevel binne rûne ruten te bewûnderjen. Dizze waarden in soad yn tsiis

Disclaimer

Skuonmakkerij
Dit wie de yngong by nr 7 fan de skuonmakkerij. De helte fan it nammeboerd hinge

Disclaimer

Skoalleseize
Op sa ûngefear it plak der 't no de reservebank op it haadfjild stiet, stie 'do

Disclaimer

By jûntiid
Dizze foto jout de romte tusken 't Heechhiem 7 en it sportfjild wer. Rjochts is

Disclaimer

Foarkant acht keamer wenningen om 1950 hinne
Rjochts fan de wenningen in part fan Us Gebou.

Disclaimer

Sicht fanút it easten
Op dizze foto falt hiel wat te sjen: fan de linkerkant ôf earst de timmerskuorr

Disclaimer