Nieuws:


Uitgelichte vensters:

Brouwerspôle, Heechterp

Foardat de hjoeddeiske Amerikaanske pleats boud is, stiet op dit plak in kop-hals-romppleats, boud om 1832 hinne.
De eigener en brûker is Tiede Pieters Vellinga. Om 1850 hinne buorket Sijbren Brouwer op de pleats. Oan him hat de pleats de namme fan Brouwerspôle te tankjen.
Yn de perioade dy 't folget wurde der wenienheden yn de pleats boud, bewenne troch meardere húshâldingen. Ek de arbeiders fan de boer wurde dêr húsfeste.
Ut oerlevering is ferteld dat der wol 30 bern fan de Brouwerspôle nei skoalle giene yn Easterein.
Yn de perioade foar 1888 komme minsken op de Brouwerspôle byinoar om harren leauwe te beliden. Dit giet om de Gereformearden dy 't har ôfskiede fan 'e Herfoarme tsjerke.
De foargonger is Sj. W. Joustra.


Ek Sijtse Groustra hat op de Brouwerspôle buorke.
Hy wenne earst op it Skrok 1, en ferhuze yn 1920 nei de Brouwerspôle.
Yn dy tiid is der noch gjin elektrysk ljocht.
Op in jûn yn 1927 by it fuorjen fan hea oan de kij, falt de petrolielampe om en it hea fljocht yn 'e brân. De pleats brânt ôf, it wenhûs bliuwt sparre.
Dêr hawwe noch in skoft húshâldingen yn wenne.
Yn 1928 wurdt de pleats werboud sa 't dizze der no stiet. Letter is der yn it foarhûs fan de âlde pleats jongfee stald. Om 1990 hinne is it lêste part ôfbrutsen.

Heechterp de Amerikaanske pleats is der foar yn it plak kaam.
Yn 1928 wurdt der troch arsjitekten G. van der Zee in tekening makke en wurdt de pleats boud. De bouwers binne Bouman en Hogendorp út Easterein. It is in nije boufoarm.
It is in wenning mei dêrachter in skuorre dêr 't it fee stiet.
De kij stean mei de koppen nei elkoar ta mei de foergong yn de midden. ( Hollânske stâl) Boppe de souder fan de skuorre is de opslach fan hea.
Dit hea kin fia in klep nei boppe takele wurde. It is modern en tiidsbesparjend.
Oer dizze Amerikaanske pleatsen is in boek útjown: ' Amerikaanse boerderijen in Fryslan '.
Ek dizze pleats stiet deryn
De namme fan de pleats is troch Groustra Heechterp neamd.
Dizze namme komt fan de Terp Stittens dêr 't er op boud is.
Mei de komst fan Dirk Stout en Johanna de Boer yn 1992 wurdt de pleats ferboud, wêrby 't de bûtenkant hielendal yn takt bleaun is.
Yn de Amerikaanske pleats is yntusken in air bnb situearre.

1. 1832: Tiede Pieters Vellinga (* 1795) troud yn 1817 mei Sytske Klases Rispens.
Se krije 9 bern. Mar der ferstjerre ek twa bern op jonge leeftiid, en ek Tiede wurdt net âld.
Yn 1835 stjert er 40 jier âld. It jongste bern is noch mar in jier âld.
It is net bekend oft de widdo noch troch buorke hat.

2. Sijbren Brouwer, dit moat om 1850 hinne west hawwe.
Op de site Alle friezen is werom te finen dat er boelguod hâlden hat yn 1873.
Famylje fan him, broers en bern binne begûn mei beurtskippen. Fan 1824 ôf is dit werom te finen. Ek trouwe der Brouwers mei de lettere Joustra's.

3. Unbekend

4. Sieds Hoitinga (* 1865 te Ysbrechtum) troud yn 1997 mei Jetske Hornstra (* 1873 yn Easterein) Se krije in tsiental bern. Hy hat boelguod hâlden yn 1925.
Ek stiet er beskreaun yn 1910 as timmerman.


5. 1925: Sijtse Auke Groustra (* 1895 te Easterein) troud yn 1921 mei Trijntje Engelsma (* 1897 yn Warkum ). Yn 1925 wurdt de pleats Skrok 1 ferkocht. Sijtse Groustra ferhuzet nei de Sibadawei 30. Hy hat hjir buorke oant syn soan Haaie de pleats oer naam.


6. 1960: Haaie Groustra (* 1925) troud mei Anna Smits (* 1930) Sy bliuwe hjir wenjen oant 1992. Dêrnei wurdt de pleats ferkocht as wenbuorkerij.
It wie gjin grutte pleats en dêrom wurke Haaie ek as molkophaler foar it fabryk.
Dat gie earst mei de boat.
Letter hellet er de molke op mei de trekker, earst mei in wein letter mei twa weinen.
Op it momint dat de molktank ferplichte wurdt yn 1977 hâldt er op mei melken en ek it opheljen fan de molkbussen is dêrmei ôfsletten.
{ _ 51803 left 200px_ }

7.1992: Dirk Stout (* 1932) troud yn 1985 mei Johanna de Boer; kommend fan Amsterdam. De roots fan Johanna lizze yn de Súdwesthoeke fan Fryslân.

De famylje Vellinga skriuwt in lange skiednis mei it doarp Easterein.
Yn iere tiden as feehâlders en fan 1800 ôf ek mei hannel en transport.
Dat begjint mei in hûnekarre, folge troch wein en hynder. En fansels ek ferfier oer it wetter.
Yn ' Alle Friezen.nl ' komt de famylje Vellinga foar fan de ierste gegevens ôf.
Yn 1700 wennen der al Vellinga's yn Easterein. De efternamme bestie doe noch net.

De earste dy 't ik hjir neame wol is Pyter Jans. Hy troude yn 1792 mei Sjoerdsje Tiedes.
Se wiene nei alle gedachten feehâlder. Yn de stimkohieren komt Pyter foar as hierder / brûker fan perselen lân. Se krije fjouwer bern, Jan (*1793), Tiede (*1795), Yttje (*1796) en Maike (*1798).

Jan Pieters Vellinga (1793 -1832) troud mei Tjitske Ruurds Bootsma (1789 -1826). Tjitske stoar by de berte fan it earste bern Pieter Vellinga. Jan wurdt ek net âld.
Hy is keapman fan berop en wennet op de Foarbuorren 5. De earste Vellinga dy 't op de Foarbuorren wennet. Syn broer Tiede wurdt boer.

Tiede Pieters Vellinga (* 1795) troud yn 1817 mei Sytske Klases Rispens (1794). Tiede dy 't feehâlder is, trout mei in frou út in boerefamylje. Se krije njoggen bern.
Net alle bern berikke de leeftyd fan folwoeksene. Dat jildt wol foar de soannen Klaas (*1822), Folkert (*1826), Jan (*1830), Yme (*1833). Net allegearre kinne of wolle se boer wurde.
Folkert (*1826) bliuwt yn Easterein wenjen. Hy folget syn omke Jan op as keapman.

Folkert Tiedes Vellinga (*1826 -1902) troud yn 1852 mei Teetske Jetzes Koopmans (1830 -1901). Hy is keapman fan berop. Hy hellet mei syn boat tsiis by de boeren op ornearre foar de eksport nei Ingelân. Yn 1862 keapet Folkert de helte fan in fearboat.
De boat fart fan Easterein nei Snits en Ljouwert.
It pear krijt njoggen bern, wêrfan 't fjouwer jonges en twa famkes yn libben bliuwe.
Tiede (*1861), Pieter (*1865), Jetze (*1866) en Klaas (*1872).
Se komme yn de saak te wurkjen en dogge dat ûnder de namme fan de Gebroeders Vellinga. Folkert keapet yn 1878 de Foarbuorren 1 foar it bedrach fan fl. 1800, -.
De saken geane goed. Yn 1883 keapet Folkert foar in bedrach fan fl. 3935 in keapmanshûs.
Dit is Foarbuorren 2. It sil grif in foardiel west hawwe dat de ferkeaper in muoike fan Folkert is fan mem har kant. ( Antje Klases Rispens) It hûs dat se keapje is in tsiispakhûs.
Neist de foeraazje hannel hawwe se ek in winkeltsje. En in hannel yn klompen.

Tiede Folkerts Vellinga (1861 -1920) troud yn 1904 mei Tietje Jans Prins (1874 -1953). Tiede set it bedriuw fuort mei syn broer Pieter (1865 -1909) Pieter komt al betiid te ferstjerren en Tiede hat de lieding fan it bedriuw. Hy is 43 jier as er trout. Se krije fjouwer jonges.
{ _ 66022 left 200px_ } (Uit het boek Easterein).  Folkert (1905 - 1984) Jan (1907- 1990) Pieter (1909 -1980) en Klaas (*1911) { _ 66026 left 200px_ }

Jan Tiedes Vellinga troud yn 1936 mei Ymkje Wiersma (* 1910 ). Se wenje yn de famyljewenning oan de Foarbuorren 2. Se krije fjouwer soannen, Tiede (*1938), Rients, deze stjert jong se krije dan noch in Rients (*1944) en letter noch Folkert (*1948) 

Folkert Vellinga troud yn 1934 mei Lucretia (Kee) Schukken (1910 - 1976). Sy komme neist broer Jan te wenjen oan de Foarbuorren 4.

Pieter Tiedes Vellinga troud mei Renske de Boer (* 1910) Sij wennen oan de Wynserdyk 41. Se ferhúzje yn 1951 nei Wommels. 

Klaas Tiedes Vellinga troud yn 1943 mei Harmke (Hammie) Terpstra (* 1916 -1966). Sy wennen oan de Foarbuorren 8. Yn 1951 binne se ferhuze nei de wenning oan de Wynserdyk 41. Ek dat hûs bliuwt yn de famylje. Dêr wennet Tiede (Klazes) Vellinga no. 
Nei it ferstjerren fan syn frou ferhuze Klaas yn 1976 nei Wommels en trout mei Janna Suierveld.

De Foarbuorren is in strjitte dêr 't meardere Vellinga's wenne hawwe fanôf 1870

Foarbuorren 1, Folkert Tiedes en Teatske Jetzes Vellinga- Koopmans 
Foarbuorren 2, Jan en Ymkje Vellinga- Wiersma
Foarbuorren 2, Rients en Neeltje Hinke Vellinga- Wiersma
Foarbuorren 5, Pieter en Gerritje Vellinga- Begeman
Foarbuorren 5, Jan Pieters  en Tjitske Ruurds Vellinga- Bootsma
Foarbuorren 2, Ruurd Vellinga verhuisd naar Nijemirdum
Foarbuorren 8, Klaas en Harmke Vellinga- Terpstra
Foarbuorren 8, Folkert Jans en Geartje Vellinga- Posthuma. Zij wonen anno 2024 hier nog
Foarbuorren 12, Ruerd Vellinga (*1968)

It famyljebedriuw groeide troch en yn 1955 wurdt de eardere skoalle kocht oan it Skilplein.
De skoalle wurdt brûkt as opslachloads. In plak dat mei it grutter wurden fan de frachtauto's minder geskikt waard. Yn 1979 wurdt der in nij bedriuw oan de Sibadawei boud.
De earste stien wurdt lein troch Folkert Tiedes Vellinga (* 1906). It is in bedriuwspân mei wenning.

It bliuwt in famylje bedriuw.

Tiede Jans Vellinga (1938 -1992) troud mei Tedde Posthuma (* 1942) komt yn it bedriuw as algemien direkteur. Nei syn ferstjerren ferhuze Tedde nei Harich.
De âldste soan Jan Vellinga komt yn it bedriuw.

Jan Vellinga (* 1966) troud mei Monique van de Berg (* 1968). Yn 1995 komme sy yn de bedriuwswenning te wenjen. Hun soan Tiede (*1994) wurket ek mei yn it bedrieuw.

Bedriuws opbou juni 2022: 

Direksje:
Pieter Vellinga Ofdieling transport planning
Jan Vellinga Ofdieling foeraazjeferkeap. 

Personielsleden:

F. Vellinga All round sjauffeur; 
T. Vellinga All round sjauffeur;
A. Vellinga All round sjauffeur; 
N. Wiedijk Administratyf meiwurkster