De Ljits

De Ljits
©: Jetske Santema

De Ljits, der binne tsien adressen yn dizze strjitte. De nûmering is wat bysûnder. It liket of De Ljits nûmer 2 heart by de Wynserdyk. Ek it hûs oan it begjin fan de strjitte fan de Hôfsleane ôf hat de foardoar oan de Hôfsleane en heart dêrom net by de Ljits. Fierder is dit de iennige strjitte wêr 't fjouwer hierwenningen yn stean.

Colofon

Bewenners fan de buurt

© Tekst: Jetske Santema © Foto voorblad: Jetske Santema

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s