Wolkom yn Easterein

Wolkom yn Easterein

Wolkom op it doarpsargyf fan Easterein. Graach nimme we jo mei yn de rike skiednis fan us doarp. Fan fier ferline oan't de dei fan hjoed. Mei tekst en byld fertelle we oer it doarps- en ferieningslibben, oer de ekonomy, de minsken, de strjitten, gebouen en de omkriten. Elke dei bouwe we fierder oan dizze skiednis en sa giet it ferhaal fan Easterein troch nei de generaasje fan moarn.

Welkom in Easterein

Welkom op de archiefsite van Easterein. Graag vertellen wij u met tekst, beeld en geluid over de rijke historie van ons dorp tot aan de dag van vandaag. Van het dorps- en verenigingsleven; de economie; de mensen; de streek en omgeving en de straten en gebouwen. Op deze site bouwen we iedere dag verder aan onze dorpshistorie. Zo krijgt en houdt het verleden gezicht voor de generatie van nu en morgen. Voor de nederlandstalige versie klikt u rechtsboven op het icoontje met de nederlandse vlag.

Uitgelicht

 Oprjochting,

Ut de oantekens fan de feriening fan Jeu de boules, blykt dat de feriening oprjochte is op 26 febrewaris 1998. Al in oantal jierren waard der mei it doarpsfeest Jeu de boules spiele troch de âldere jongerein. Der wie altyd in protte animo foar.

Sadwaande waard der troch in oantal minsken in subsydzje oanfraach dien by de gemeente Littenseradiel. Dit is werom te sjen yn in brief dy't hjir ûnder delset is.

Op 26 febrewaris waard der in gearkomste hâlden foar belangstellenden. Der kaam in protte minsken op ôf. Yn de pauze wienen der 39 minsken dy't harren oanmelden om lid te wurden. De kontribúsje waard fêststeld op fl. 20,- per simmerskoft. It wurdt op tiisdeitemiddei hâlden.

It bestjoer waard fêststeld,

De subsydzje waard takent op 13 juny 1998. Op 30 juny binne der al 53 leden. Koartsein it begûn tige goed. Troch dat alles goed by hâlden is, kinne we dizze oantallen neame.

En ek de nijsgjirrige brieven ha we hjir ûnder delset.

Oanfraach stipe

JEU DE BOULE FERIENING Y.O.

SKRIUWER : S. Scheltema,

Skilplein 31, 8734 GW EASTEREIN.

Oan it Kolleezje fan Boargemaster en Wethalders en de Rie fan de gemeente Littenseradiel.

Keatsebaen 1

8731 BN WOMMELS.

Underwerp : Oanfraach subsydzje foar de oanlis fan in JEU DE BOULEBAAN op de sportfjilden de Skoalle-seize Heechhiem 11 te EASTEREIN.

Easterein, 12 febrewaris 1998.

Eala,

Sa as jimme witte binne der yn Easterein in soad sportferienings aktyf, mei troch de goede akkommodaasjes dy’t der binne (sportfjilden,sporthal,tennisbanen)          kinne we wol sizze dat de sport libbet. Sport is in goede saak. It foarmet de jonge mins yn syn Ontwikkeling, jout him Ontspanning en soarget foar sosjale kontakten.

Mar op aldere leeftiid, as de spieren strakker wurde en de botten brosser, moat mannichien ôfheakje. Dan binne der in soad dy’t wat komme te missen.

In sporter fan fjirtich jier dy ophald stiet noch midden yn it libben mei alle drokte fan wurk en hüshalding en sil yn’t earst oan dat gemis net fiele, men hat drokte genôch. Mar op lettere leeftiid, as men wat yn rêstiger farwetter komt, mist men wat, mar der is neat mear.

Mist men net de sport dan wol de sosjale kontakten. Dit is in groeiende ploech minsken!

En dan is Jeu de Boule in pracht sport om dat gat op te foljen. Yn de üs omlizzende doarpen Skearnegoutum, Turns, Ysbrechtum en Nijlan hat men dat gat mei sukses opfult. Libbene ferienings mei Onderlinge wedstriden en genôch leden. Leden fan boppe de fyftich- en seis boppe de santich jier, dus mei in grutte alderdomsopbou.

Dat seach ek it bestjoer fan de Rabobank "De Greiden" yn Easterein, dy’t fan 't jier har hündertjierrich bestean fiert. Yn dat ramt wolle sy wat dwaan foar de mienskip, sa ek foar de alderein boppe de fyftich jier. Hja hawwe doe de Stifting Skoalle-seize yn Easterein ûnderstien oft dy ek romte hie foar it oanlizzen fan yn Jeu de Boulebaan en of wy ús ree ferklearren foar it oprjochtsjen fan in feriening yn Easterein. De romte waard fûn en in bestjoer foarmje wie yn de koartst mooglike tiid beslikke.

Mar it moaiste wie dat de Rabobank "De Greiden" har ek fuort finansjele stipe jaan woe foar in part fan 'e kosten.

It bestjoer fan de feriening y.o. hat doe kontakt socht mei van Abbema, kultuertechnysk en drainagebedrijf, yn Arum. Dit bedriuw hat in plan makke mei in iepen begrutting. En dan docht bliken dat wy noch in gat hawwe fan ƒ 12.600,--.

Hjirfoar freegje wy fan de gemeente in subsydzje foar ien kear.

Wy binne fan betinken dat Jeu de Boule, foaral foar de alderein, in sport is dy rjocht fan bestean hat en wolle dan ek driuwend berop op jimme dwaan om üs te helpen dizze Jeu de Boulebaan te realisearjen op koarte termyn.

Mei koarten sille wy kontakt mei jim opnimme foar in münling ûnderhald.

Nammens it bestjoer fan de Jeu de Bouleferiening y.o.

B.Bruinsma-Rienstra.

foarsitter.S. Scheltema, skriuwer.

Taheakke : tekening en begrutting.

Utnûging doarp

Jeu de boules feriening yn oprjochting

Achte doarpslju,

Al in pear kear mei de doarpsfeesten is der yn Easterein Jeu de boules spile. Dat foldie skoan, Jeu de boules is in balspul der ‘t elts hast oan mei dwaan kin. Dat wol sizze men hoecht der net jong en fluch foar te wêzen. It wurd yn us lân dan ek in soad dien troch âldere minsken en it hat dan ek in hege graad fan gesellichheid.

Der sit wedstriid elemint yn, mar dat hoeft foar nimmen in belemmering te wêzen. Yn Skearnegoutum, Turns, Ysbrechtum en Nylân binne sokke ferieningen al wat jierren fan start en dy rinne goed.No docht de gelegenheid him foar dat wy yn Easterein in Jeu de boules baan krije kinne.

Op it sportfjild is noch in stikje grûn wer’t dizze prachtich lizze kin en it stichting bestjoer fan de Skoalleseize wie ek fuort ré syn meiwurking hjir oan te jaan. Sa hawwe ûnderskreaunen ek oansocht om sitting te nimmen yn it foarlopiche bestjoer fan de feriening yn oprjochting. Wy binne fan betinken dat dizze feriening yn Easterein it rjocht fan bestean hat. Man - frou elts kin der oan mei dwaan, de kontribúsje komt net heech te lizzen, dat dat sil gjin beswier wêze.

Op tongersdei 26 febrewaris om 14.30 yn de kantine fan de Skoalleseize op it sportfjild binne wy fan doel om in gearkomste te hâlden. Dan sil ferteld wurde hoe as ien en oar wurket, spulregels, materiaal en as it kin wolle we dan it út ein sette mei ús feriening.

As jimme der ta komme kenne om lid te wurden.

Unbekend makket ûnbemind, dus kom !

It bestjoer:

Foarsitter Baukje Bruinsma

Skriuwer Sikke Scheltema

Ponghâlder Henk Kuiper

Wedstriid Roelie Reynhoudt

Lieding Anny Hartman

As it waar goed is sille minsken fan de Jeu de boules Skearnegoutum in demonstraasje jaan. Se komme yn elts gefal om wat te fertellen hoe as it wurket.

Notulen "Jeu de boules" vereniging 26-02-98.

1. Oprichting "Jeu de boules" vereniging te Oosterend.

2. De voorzitter heet de dorpsbewoners hartelijk welkom.

3. Voorzitter verteld een en ander over het ontstaan van de vereniging.

4. Op uitnodiging van het voorlopig bestuur waren 3 leden van een zustervereniging uit Scharnegoutum aanwezig om de spelre¬gels toe te lichten en om op het voetbalveld een demonstratie te geven.

5. Gedurende de koffiepauze hebben 39 personen zich opgegeven als lid.

6. Na de koffie, werd de hoogte van de contributie besproken. Besloten werd de contributie op F20,00 per persoon te houden.

7. Met meerderheid van stemmen werd dinsdagmiddag aangenomen als speelmiddag.

8. Met algehele toestemming, van de leden werd het voorlopig bestuur als permanent aangenomen.

9. Op verzoek van enige nieuwe leden werd gevraagd of het mogelijk is om ook op dinsdagavond te spelen. Dit verzoek werd door het bestuur ingewilligd.

10. Het bestuur: Mevr» B. Bruinsma (voorzitter)

Dhr. P.H. de Boer (penningmeester)

Dhr. S. Scheltema (schrijver)

Mevr. Ao Hartman (wedstrijdleidster)

Mevro R, Reinhoudt (wedstrijdleidster)

11. Tijdens de koffie-pauze werden 2 soorten speelballen getoond en andere attributen die bij Jeu de Boules worden gebruikt.

De duurste ballen kosten F115,- per set. Een set bestaat uit 3 ballen.

De goedkoopste kosten F31,50 per set.

12. De drie gasten uit Scharnegoutum worden bedankt voor hun aanwezigheid en de perfekte uitleg van het Jeu de Boule spel. Hierna sluit de voorzitter de bijeenkomst.

S. Scheltema.

Oosterend 15 sept: 1998

Openen nieuwe JEU DE BOULES banen te Oosterend

Bij een goed bezochte receptie, opende de voorzitster B. Bruinsma de bijeenkomst. Zij heette alle gasten en clubleden van harte welkom.

In haar speech belichtte zij nog eens het tot stand komen van deze JEU DE BOULES banen.

Op deze receptie waren verschillende personen en instanties uitgenodigd. Voor de Gemeente Littenseradeel de wethouder dhr: D. Willemsma en tevens verschillende fractieleden van politieke partijen. Ook waren uitgenodigd de Rabobank te Oosterend, firma Jansen sport, Abbema cultuurtechnisch en drainagebedrijf, Okkema loonbedrijf, Dorpsbelang "Hald Faesje", Kaatsvereniging, Voetbalclub S.D.S., Sportvereniging Skoalleseize, Sneekercourant en een van de sponsors dhr: R. Hofstee.

Onder het genot van een kopje koffie met oranjekoek namen onderstaande personen het woord, dhr: D.Willemsma als wethouder namens de Gemeente Littenseradeel, dhr: E.Bruinsma als voorzitter sportvereniging Skoalleseize, en dhr: Terwisscha-Scheltinga als directeur Rabobank E.O..

Alle sprekers benadrukten het belang van "beter bewegen voor ouderen". De aanleg van deze JEU DE BOULES banen werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente van fl. 15.000, en een schenking van de Rabobank E.O. van fl. 10.000 wegens het 100 jarig bestaan van deze Bank. Enkele cadeaus werd de club aangeboden in de vorm van JEU DE BOULES ballen van de firma Jansen sport en Skoalleseize, tevens enkele enveloppen met inhoud van loonbedrijf Okkema, Kaatsvereniging en voetbalclub S.D.S., cadeaubonnen van bakkerij v/d Brug en dorpsbelang "Hald Faesje". De zitbanken werden geschonken door de volgende sponsors: Total Advies B.V., Faber Machinebedrijf B.V., en M.R.W. Accountants &Adviseurs.

Tijdens de receptie verrichtte dhr: Terwisscha-Scheltinga het openen van de banen door middel van het wegtrekken van het doek, zodat het bord met ons logo "DEUN BY" zichtbaar werd. Deze naam is bedacht door ons clublid Akke Bijlsma.

Daarna hebben enkele leden en fractieleden van de Gemeente de banen ingewijd.

Onder het genot van een hapje en een drankje kwam een einde aan deze zeer geslaagde middag.

De gersdrûgerij

Wij lêze yn de oantekens fan de tsjerkfadij gearkomste fan 13 novimber 1946 it folgjende:

'Een verzoek van de Vereeniging tot oprichting van een grasdrogerij om aankoop van een terrein uit het eigendom der pastorie.' En dat waard ynwillige. Yn 1947 is de oprjochting in feit.

Earste bestjoer

It earste bestjoer fan de “Coöperatieve Groenvoerdrogerij OOSTEREND G.A. bestie út:

P. Kooistra, Kûbaerd, W.H. de Jong Easterein, KL Hofman Lytsewierrum,

S. Reitsma Wommels en H.S. Couperus Hartwert.

Behearders wienen:

Folkert T. Vellinga (1906-1984), fan 1946-1951 en Jan Jelsma (*1917) fan 1952-1968.

It funksjonearjen

Hjir folget in koarte beskriuwing fan Tjalling Tjalsma (*1928), ien fan de wurknimmers, oer it funksjonearjen fan de drûgerij:

'Der waard earst begûn mei ien drûger, in Ingelsk fabrikaat. Al gau kaam der in twadde by en yn 1950 in tredden. Wy wurken earst mei ien foarman, ien man foar it terrein, trije man dy 't soargen dat it gers nei de drûger laat waarden twa man dy't yn it pershok dwaande wienen. Dêr stie letter ek de biks masjine.

Nei twa jier ferfoel de funksje fan de terrein man.

Wy wurken yn trije ploegen. De wurktiden wienen sa regele:

De earste ploech wurke moandeitemoarns fan ien oere oant tolve oere ta. Dan kaam de twadde ploech, dy 't fan tolven oant jûns achten wurke en dêrnei de tredde fan jûns achten oant de moarns fjouweren. De moarnsploech wurke 51 oeren, de middeisploech 50 oeren en de nachtploech 40 oeren. Der waard in wikselsysteem tapast. Yn dy tiid wie in 48-oerige wurkwike regel.

It gers waard mei in trekker en oplader ophelle. Twa man wiene beset mei it wurk op de laadwein en der wiene twa tuskenriders. Hja begûnen moarns om fiif oere en wurken oant der genôch gers wie foar oant de oare moarns.

Yn 1963 is de earste (Ingelske) drûger ôfskaft en regelen foarried bakken de tafier. Der wie wurk foar ien man.

Letter kaam foar it opheljen fan it gers der in apparaat ('kid') dat it gers op de wein blaasde.

De earste jierren koene wy net earlik 1000 kg (wiet) gers ferwurkje. Letter waard dat gans better. Nei 1964 hellen we somtiden wol 1200 kg. yn de oere. Doe hawwe wy bêst draaid.

Yn 1968 is de drûgerij fusearre mei dy fan Mantgum en binne wy der hinne gien'.

Eastereinders dy't hjir wurke hawwe binne:

Klaas Sietsma (1921-1992), TjallingTjalsma (*1928), Merk van der Meulen (1920-1987), Jan Stapersma (1897-1974), Pieter Jetzes Wiersma (1901-1982), Pieter J. Hiemstra (*1916), Bouke de Koe (*1918), Haring de Koe (*1914), Andries Smeding (1908-1979), Lieuwe Dijkstra (1898-1979), Pieter H. de Boer (*1935), Jan Jan Stapersma (*1918), Meinte Vollema (1900-1969), Ynte Dijkstra (*1931), Anne Ypma (*1930), Fokke Schonenburg (1912-1987), Siebren Feenstra (*1945), Wierd Hiemstra (*1920), Hielke Heeringa (*1928), Sake Hemstra (*1925), Hein Hoekstra (1902-1971), TjallingHoekstra (*1912), Jouke Feenstra (1908-1994), Ype de Jong (1890-1969), Germ Stilma (*1922), Age Jansen (*1928), Pieter Y. Hiemstra (1889-1974), Andries Vollema (*1933), Hendrik Bos (*1926), Harm Miedema (*1922)

Administraasje: Durk H. de Boer (1897-1954), Lipkje de Boer (*1934), Mintje de Boer (*1936), J. Jorritsma (*1912), W.K. de Jager (1902-1987).

Gebouwen ferkocht oan BOS Meganisaasje

De gebouwen binne yn 1969 kocht troch Bos meganisaasje B.V.

De bungalow, boud yn 1970, waard it ûnderkommen fan direkteur Henderikus Lambertus Johannes (Henk) Bos (*1944) en Cornelia Adriana Maria van Esch (*1944) mei har trije bern.

Der hawwe yn de rin fan de tiid trije ferbouwings en útwreidings plak fûn, yn 1978, 1989 en 1995. Op 't stuit beslacht it bedriuw 10.000 m2, dêr't 2500 m2 fan beboud is.

Oare kant de dyk waard yn 1986 it meganisaasjebedriuw fan Koopmans, (it ald- büterfabryk) oankocht, dat brûkt wurdt foar opslach en showroom foar lanboummasines.

It bedriuw telt 13 wurknimmers dêr't twa fan yn Lollum wurkje.

Hjoeddedei, we skriuwe 1995, wenje Geert Dijkstra (*1943) en Dieuwke Reinsma (*1946) yn de bungalow.

It Molkfabryk

Yn de oantekens fan de tsjerkfaldij gearkomste fan 23 desimber 1896 stiet: 'Schrijven van aanvraag der voorlopige cie de heren A.R. Sybrandy (1855- 1928), P.Y. van der Valk (1867-1926), Jelle Bouma, Y.J. Heeg (1868-1952) en P.K.Vellinga (1863-1930) om grond tot bouwing eener op te richten Coöp. Stoomzuivelfabriek en geldelijke steun der kerkvoogdij. Kerkvoogden stellen voor om grond af te staan aan de Seberievaart thans in gebruik bij PA . van der Valk tegen een jaarlijkse grondpacht van f 50 per 36 3/4 are. Toegestaan met deze voorwaarde om zo.mo. van 8 uur tot middags 4 uur niet te mogen werken in en op de fabriek.'

Earste Bestjoer

It earste bestjoer en rie fan kommissarissen be­stienen út: Direkteur F.W. Anema (1879- 1942). Bestjoer: A.R. Sybrandy (1855-1928), Y.J. Heeg (1868-1952) en M.Y.Sjaarda (1864- 1929). D. de Gavere (1867-1923) De commis­sarissen wiene: K.J. van Gosliga (1864-1921), H.R. Jonkman (1871- 1941) en S.J. Timmenga (1849-1936).

Besletten waard dat nei tsien jier it bestjoer it rjocht hie de grûnpacht ôf te keapjen. Der hat sels eefkes sprake fan west dat de tsjerkfâlden mei-oprjochters wurde soene, mar dat gie net troch.

De direkteuren dy't lieding oan it bedriuw joe­gen wiene:

Fan 1897 oant 1908: Arjen Rienks (1871- 1950) troud mei Antje Sinnema (1872-1905), letter mei Simkje Bottema (1874-1957); kommen fan Haren en gien nei Langwar;

Fan 1908 oant 1941: Fokke Wiggeles Anema (1879-1942), troud mei Trijntje Wouters Hielkema (1877-1936); kommen fan Betterwird en troch sykte út it wurk rekke;

Fan 1939 oant 1941: Broer Voolstra (1914-) en Roelofje Woudstra (1913-); kommen fan Raerderhim en gien nei De Haach;

Fan 1941 oant 1965: Johannes Sijtsema (1908-), troud mei Grietje de Vries (1909-1995); kommen fan Skylge en gien nei 't Hearrenfean.

De neifolgjende assistint direkteuren tsjinnen de fabryk:

Fan 1906 oant 1908: Folkert Brandsma (1888-); kommen fan Dalfsen en gien nei Oene;

Fan 1907 oant 1908: Rudolf Dijkstra (1882-); kommen fan Stiens en gien nei Makkingea;

Fan 1908 oant 1912: Tjitze Riedstra (1885-), troud mei Rigtje Westra (1884-); kommen fan Betterwird en gien nei De Rottevalle.

Fan 1912 oant 1912: Oene Sijperda; kommen fan ….. en gien nei Marssum.

Fan 1912 oant 1913: Jacob Jans Visser (1889-) kommen fan Deinum en gien nei Bierum.

Fan 1916 oant 1917: Jan Timmerman (1887-), troud mei Ruurdtje Fopma (1888-), kommen fan Baerderadiel en gien nei Nijehoarne.

Fan 1917 oant 1918: Johannes Pieter Roodzand (1890-), kommen fan Balk en gien nei Wormerveer.

Fan 1918 oant 1919: Johan Christiaan Geertsma (1895-), kommen fan Arnhim en gien nei Ljouwert.

Fan 1920 oant 1921: Eltje Kamminga (1894-), troud mei Henderika van der Woude (1899-); kommen fan Grou en gien nei Haarloo.

Fan 1921 oant 1954: Durk Harmens de Boer (1897-1954 . troud mei Pietje Martens Kingma (1904-1973); kommen fan Hilaerd (Hoptille). Hja wennen oan de Hidaarderdyk, no Wynserdyk nr. 14 en oan de Wommelserdyk, no Van Eysingaleane nr 9.

Fan 1954 oant 1955. Jouke van Wieren (*1926); kommen fan Esd en gien nei Havelte.

Fan 1955 oant 1956: Ane van der Meer (*1930); kommen fan Boalsert en gien nei Formerum op Skylge.

Fan 1956 oant 1961: Tjeerd Boskma (*1928), troud mei Trijntje Jacobi (*1931); hja wennen yn Easterein yn de Andries Joustrastrjitte nr. 14; fertein nei Gorichem.

Fan 1961 oant 1964: Harmen Eizenga (*1929) ; troud mei Mintje Wagenaar (*1933); hja wennen oan de Wynserdyk nr. 22 en binne yn 1965 nei Wommels ferhuze.

 

Wurkgelegenheit

It molkfabryk joech yn it earstoan wurk oan sa'n 15 man. Letter hat dat tal him gans útwreide.

De measte boeren brochten yn it earst har molke sels nei 't fabryk. Dat feroare al gau; doe kamen de molkfarders en de molkriders.

De Molkfarders en molkriders

Wy neame har nammen:

Andries Wisse (1890-1957)) en hjelbroer Jacob (Jabik) Namminga (1886- 1973) fan Reahûs, Harm Kamstra (1883-1967), Minne Tjalsma (1926-1992), Rein Strikwerda (1913-1984), Yme Zijlstra (*1923), Fedde Dijkstra 1869- 1939), Sietze Ykema (1899-1991), Rinse Siesling (1883-1975); (Siesling krige it foarinoar en syl mei de molkboat fan it fabryk nei de buorren ta, in echte skip­per!) Yde Sijszeling (1913-1980) en soan Andries Sijszeling (*1940), Germ Strikwerda (1913-1987), Haye Groustra (*1925), Simon Bloemhof (1891- 1976), Feike Bosschma (1902-1985), Marten Stilma (*1910), en syn heit Job Stilma (1881-1952), Sjuk Sandstra (1898-1966), Johannes Santema (1896- 1962), Harke Kamstra (1917-1975), Jentje Jorritsma (*1924).

....en ieder had zijn eigen lied... (Herman van Veen)

Frou W. de Jong-Brandsma fertelt dat yn de tiid dat hja by Yde Minnes Sjaarda (1889-1968) wenne, yn de iere hoare simmermoarn hja yn de fierte Andrys en Jabik mei de molkboat oan kommen hearre koe. Jabik luts de boat en Andrys song it heechste liet.

'Net faak ha ik sok moai sjongen heard’.

It docht tin­ken oan it ferske fan Herman van Veen:

'Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem, op elke steiger klonk een lied, van Paljas of Jeruzalem.' 

 Molkjild ophelje

Sneons hellen de boeren, yn it swarte pak, sels it molkjild op. Hja giene dan ek, as it nedich wie, by de smid of timmerman lâns om saken te regeljen.

Smid Elzinga oan de Hidaerderdyk en letter oan de Foarbuorren (op it Plein) liet dêrom sneons it boereark bûten sette, dan koene de boeren útsykje dêi t se gading oan makken. Elzinga brocht in pear kear yn 't jier ark nei it terrein by it fabryk. Dat wie dan sa'n soarte fan lytse eksposysje fan wat er te keap hie.

Kûpers

Der wiene twa kûpers yn it doarp. Sjoerd Dooitzen van der Zee (1861-) wenne op 'e achterbuorren yn it hûs It Skilplein nr. 17, neist bakker Dantuma. De oare wie Okke (kûper) Oosterhout (1850-1935), dy't op 'e Pôlehoeke wenne, Skoallestrjitte nr. 12, dêr't letter Yme Zijlstra (*1923) wennet. Beide kûpers makken bûtertûnen foar it molkfabryk fan Easterein en Wommels.

Sneinsrêst

Sneintemoarns en jûns waard de molke wol nei it fabryk tabrocht, mar waard dan net ferwurke.

Elektriciteit

P. Hoekstra skriuwt ek oer it 'nije Ijocht': 

'We kregen ook electrisch licht in het dorp. Het juiste jaartal weet ik niet meer, maar het zal 1917 of 1918 geweest zijn. De stroom kwam eerst van de melkfabriek. Tien uur 's avonds werd dan het licht uitgedaan, eerst een kleine waarschuwing door de stroom even uit te schakelen. Voor bijzondere gelegenheden werd tot 12 uur stroom geleverd.'

De stoommasine mei in generator wekke de gelykstream op. Dy waard opslein yn grutte batterijen. 

Bang voor schadelijke invloed ‘socialisten’

Ut de oantekens fan de tsjerkfadijgearkomste fan 12 febrewaris 1926:

'Het ligt volgens Noordmans geheel op den weg van den directeur en bestuur onzer fabriek voor inhaling van sommige elementen in de fabriek te waken, met name het socialistisch element, waarvan een schadelijken invloed uitgaat.

Ut de oantekens fan de tsjerkfadijgearkomste fan 1939:

De heer Strikwerda heeft de kwestie van de personeelsbenoemingen aan de Coop. Zuivelfabriek in de vergadering dezer Coop. ter sprake gebracht, waarna door het bestuur is toegezegd daaraan aandacht te schenken.

Suvelferfier.

Kapteins fan de Eastereinder boat fan it fabryk dy't mei bûter en tsiis elke freed nei Ljouwert fearen, wiene Sjoerd Visser (1876-1942) en Foeke Wijnia (1895-1965).

Fabrykswenten

By it fabryk, oan de noardeastkant stiene tsjinstwenten foar fabryksarbeiders. Yn it huzekompleks wie plak foar fjouwer húshaldings. Linksfoar: de bûtermakker, dêrneist de masinist, dêrachter de tsiismakker en dêrneist de sintrifugist.

De earste bewenners fan dizze huzen wienen yn 1897:

-        bûtermakker Sipke Tinga (1863-1906), troud mei Pierkje de Jong (1863-);

-        masinist Klaas Tuininga (1873-) troud mei Sjoerdje Wijma (1873-);

-        tsiismakker Sjouke Tolsma (1871-1935) troud mei Jantje Bergsma (1875-);

-        sintrifugist Obbe Terpstra (1851-), troud mei Dieuwke Stiensma (1857-);

Fan de oare bewenners neame wy:

-        bûtermakker Marten Vierstra (1874-1953) en Nieske Feenstra (1876-1956);

-        sintrifugist Hans Reitsma (1890-1979), troud mei Dirkje Tolsma (1891-1975)

-        masinist Fokke van der Tol (1898-1967), troud mei Wypkje de Jong (1900- 1979);

-        tsiismakker Siebe Hoitinga (1908-1983), troud mei Wijtske Postma (*1913)

-        bûtermakker (1912-), troud mei Trijntje de Vries (1915-);

-        bûtermakker Gerben Okkinga (1912-1990) , troud mei Liskje Hiemstra (*1916). Gerben en Lys wiene de alden fan de ferneamde earste klas-keatser ut de sechtiger jierren Gerrit Okkinga (*1941).

 

Bûterfabryk sluten.

Nei 67 jier hat it fabryk op 19 desimber 1964 de lêste molke ferwurke. De feriening gie op yn it grutter gehiel fan de koöperative suvelyndustry 'De Terpen', dy't in kombinaasje wie fan de fabriken yn Easterein, Skearnegoutum, Wiuwert en Wommels. It hie fan gefolgen dat ek it fabryk fan Wiuwert sletten waard. 

Direkteurswente

Nei it sluten fan it bûterfabryk waard de direkteurswente bewenne troch:

Anne Rinsma (*1915-) en syn frou Catharina Schippers (*1914); Hja kamen hjir yn 1966 en binne yn 1973 nei Deinum ferfearn.

In jier letter kamen hjir Pier van der Velde (*1944) en syn frou Janna Hogen­dorp (*1946). Letter binne hjir soan Simon van der Velde mei syn frou Sieta kommen te wenjen.