Trijehuzen

Trijehuzen
©: Jetske Santema

Trijehuzen leit oan de wynserfeart, in farwetterferbining tusken de Eastereinder feart en de Kleasterfeart. De wynserfeart wie eartiids de wichtichste ûntsluting fan de trije pleatsen. De ûntsluting nei de ferhurde wei, de wynserdyk, rûn troch de greiden en wie ûnferhurde en yn de hjerst en winter min begeanber. Foarhinne rûn it paad fan Trijehuzen nei de Gouden Ingel.

Letter waard de hjoeddeistige koartere rûte keazen, wêrby 't noch wol om de pleats Rispens hinne riden wurde moast. Yn de ruilferkaveling is in brede iepenbiere betondyk oanlein.

© Tekst: Jetske Santema © Foto voorblad: Jetske Santema
Lês mear

Relatearre ynformaasje


Finsters