Deel:


Toanielferiening 2

It argyf fan toanielferiening Fuort Mar Los is digitaal fêstlein op tiidsperioades. Mei tank oan Eppie Heins. Yn de begjinjierren binne de oankundigingen fan de toanielstikken bewarre op A 4 flyers en mei publikaasjes yn de doarpskrante.

Yn dit finster kinne jo se weromfine op de foto's fan posters hjirûnder, en op de oanfoljende ynformaasje (Klik op dokuminten). De iene tiidsperioade mei in soad siden, de oare wat koarter. It jout in soad ynformaasje oer de spilers en de minsken deromhinne.

De toanielploech hie net folle geheimen foar it doarp. It jierlikse útsje waard bygelyks mei ferve nei foaren brocht yn de doarpskrante. Dat jilde ek foar de útslaggen fan de " karkommisje ". Yn de 90 - er jierren skoorde de feriening meardere kearen tige heech. Mar der siet ek wolris in dip bij of minder goede resinsje. Dêrnei waard besletten net mear diel te nimmen oan de " kompetysje ". Meardere spilers fielden har der net senang by. It gie foaral om ûntwongen diel te nimmen, wêrby 't it aktearjen foar de doarpsútfieringen sintraal stie.

Yn 2013/2014 sette ek it jeugdtoaniel mei eigen foarstellingen útein. De oansluting fan jonge spilers op de seniorklup koe dêrtroch soepeler ferrinne. In tal spilers ferleine de grinzen troch ek diel te nimmen oan oare foarstellingen en stikken yn de doarpen út de wide omkriten. En ek leveren de spilers fan Fuort Mar Los graach in bydrage oan jubileumfoarstellingen fan oare ferienings út it doarp b.v.: De muziekvereniging; De keatsferiening en de Oranjevereniging. By de kulturele aktiviteiten fan de Slachte maraton wie Fuort Mar Los fansels presint.

Colofon

Argyf Fuort Mar Los


© Tekst: Berend Santema - © Foto voorblad: Fuort Mar Los

Toanielferiening 2
©: Fuort Mar Los