Herfoarme Pastorij

Herfoarme Pastorij
©: Jetske Santema

De Herfoarme Pastorij stiet op de Tsjerkebuorren nr. 1. It is in grut monumintaal gebou mei in grutte tún, oanlein troch Gerrit Vlaskamp. De Pastorij is boud yn 1861 en is yn juni 2001 oan in particulier ferkocht. De nije eigener, de hear Menno Landstra, hat de pastorij safolle mooglik nei de oarspronklike foarm restaurearre, derbij rekken hâldend mei syn skiednis sûnt dy tiid.

Colofon

Boek Easterein

© Foto voorblad: Jetske Santema

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s