Konkoersen en Festivals

Konkoersen en Festivals
©: Folkje Marijke Visser

Konkoersen en festivals:

Fanôf it earste bestean fan de korpsen wurde der al konkoersen en festivals organisearre. Yn de tweintiger jierren tilde it op fan de konkoersen. Tal fan korpsen betochten doe har 25-jierrich bestean en dat moast fierd wurde, leafst mei in konkoers.De konkoersen ha altyd in wichtich plak yn it bestean fan Wilhelmina ynnommen. Oant 1967 fûnen de konkoersen bûtendoar plak. Mar de simmer mei de tanimmende fakânsjes wie gjin gaadlike konkoerstiid mear. Fan 1968 ôf wurde de simmerkonkoersen yn novimber yn de seal hâlden.

(Jan Hiemstra)

Bron: Wilhelmina 1898- 1998 fan M.L. de Boer

Colofon

Argyf Wilhelmina.

Boek: Wilhelmina 1898 - 1998 van M.L. de Boer  

© Tekst: Folkje Marijke Visser © Foto voorblad: Folkje Marijke Visser

Relatearre ynformaasje


Foto’sDokuminten

Konkoers 1986
Festival yn de Lawei, dirigint Réne Kuitert.

Disclaimer

Earste divisie 2008
Under lieding fan Andries Kramer. Ut 'Sneker Nieuwsblad'

Disclaimer

WMC 2017
Under lieding fan Pieter Bosma

Disclaimer

WMC Kerkrade 2017
In moai plak as oantinken.

Disclaimer

2008
Yn Drachten ûnder lieding fan Andries Kramer.

Disclaimer

Konkoers 2008
Ut De Skille novimber 2008

Disclaimer

Repetysje yn Us Gebou 1997
Foaroan Marten v.d. Wal (dirigint) Foarste rige f.l.n.r. Willem Veeninga, Attie de Boer, Doutsje Brouwer, Ruurdtje Meulenaar, Hepie Bruinsma. Dêrachter: Jan Bruinsma, Elbrecht Claus, Imie Veeninga, T

Disclaimer

WMC te Kerkrade 2005
Links Peter de Jong en rjochts Johan Spoelstra.

Disclaimer

Earste kear nei Kerkrade

Disclaimer

Nammen by de foto fan it konkours op 19 nov. 1968
Efterste rige: Bernlef Kornelis, Johannes de Haan, Oeke Leenman, Janke Zijlstra, Rindert van der Eems, Afke Arema, Tamme de Boer, Jacob de Jong, Jan Kamstra, Minne Zijlstra, Rienk van der Valk, Jan Ja

Disclaimer

Groepsfoto makke foar it Kleaster fan Rolduc: 2001
f.l.n.r: Dirigent Marten van der Wal, Hendrik van der Eems, Jan Bruinsma, ?, Mennald van der Eems, Willem Twijstra, Johannes Dijkstra, Rindert van der Eems, Wil Wytsma, Henk Braaksma, Johan Spoelstra,

Disclaimer

WMC in Kerkrade
July1997, Wereld Muziek Concours in Kerkrade, 303 punten, 1e prijs o.l.v. Marten van der Wal. • Music for a Festival van Philip Sparke (arr. Marten v.d. Wal) • Delisches Tanzspiel, van Franz Köni

Disclaimer

Utfiering konkoers Rastede 1999
Achterste rige f.l.n.r: Henk Braaksma, Rindert v.d. Eems, Wilma Twijnstra, Almar Verbeek, Tineke Meijer, Siep Stoffelsma, Mennald v.d. Eems, Hendrik v.d. Eems, Joke Santema, steande Gerard Duipmans. 2

Disclaimer

Utfiering konkoers Rastede july 1999
1999, Concours in Rastede (D) 97,5 punten, 1e prijs met Lof. Dirigent: Marten van der Wal · A Northern Celebration van Leon Vliex · Overture: To a New Age van Jan de Haan Achterste ri

Disclaimer

Konkoers 2004
Op 19 juny it tredde plak

Disclaimer