Pleatsen van Eysingaleane en Sibadawei

Pleatsen van Eysingaleane en Sibadawei
©: Berend Santema

De pleatsen oan de Sibadawei ha in lange skiednis.
De terp Stittens spilet der in rol yn.
Hoe oars is dat by de pleatsen oan de fan Eysingaleane.
Dizze pleatsen binne fan lettere datum en bout nei 1900, neidat de ferbiningswei nei Wommels oanlein is.
Halbertsmastate hat lykwols fanâlds noch wol in ferbining mei Skrok en is ek earder boud.

Colofon

Boek Easterein, Alle Friezen.nl

© Foto voorblad: Berend Santema
Lês mear