Sjaardaleane

Sjaardaleane
©: Jan Hiemstra

Nei de twadde wrâldoarloch wie der ferlet oan nije en foaral bettere huzen. Yn 1947 rûn efter de Zonnehoek in sintelreed it lân yn. Dizze reed waard omfoarme ta in leane, de Sjaardaleane, en dêr kamen de earste seis plus twa nije wenten te stean. De earste trije blokjes fan twa wiene fan de gemeente, it lêste blokje fan twa fan it suvelfabryk en bestimd foar it personiel. Yn 1948 wiene de huzen klear en koene de earste bewenners ferhúsje. It waarden huzen mei in WC en dat wie yn in doarp mei foaral noch húsketontsjes hiel bysûnder. Oan de ein fan de Sjaardaleane gong de sintelreed fierder oer de slabatten, der `t in betonnen brêge foar yn it plak kommen wie, nei de pleatsen fan de Sjaarda `s. 

© Tekst: Jan Hiemstra © Foto voorblad: Jan Hiemstra
Lês mear

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s