Wynserdyk pleatsen

Wynserdyk pleatsen
©: Jetske Santema

Oan de Wynserdyk steane in oantal pleatsen. Yn de tweintiger jierren fan de 20-ste iuw binne der in pear nije pleatsen boud (Okkema en Santema) En yn de ruilferkaveling is de nijboupleats Nij Oppersteed der bij kaam. Mar der binne ek in stikmannich âlde pleatsen ferdwûn, of op in nij plak wer opboud.  

Colofon

Boek Easterein, Alle friezen, Alde akten


© Tekst: Jetske Santema - © Foto voorblad: Jetske Santema

Relatearre ynformaasje


Finsters