Toanielferiening Fuort Mar Los

Toanielferiening Fuort Mar Los
©:

De oprjochting fan de toanielferiening  fynt plak op foarset fan it Doarpsbelang op 6 september 1977.  It foarstel kaam fan de froulju C. Houtsma- de Bruin en G. Vellinga- Posthumus.De namme fan de feriening wurdt "Fuort mar los".  It earste bestjoer bestiet út foarsitter Gerrit Langerak, twadde foarsitter Vronie Bremer, skriuwster Ymie Santema, ponghâlder Akke Westerhof en Roel Hoekstra.

Colofon

Boek Easterein

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s