De spilers yn aksje

De spilers yn aksje
©: Willy Sybesma

Dit finster is in foto galerij fan spilers, dy't yn de rin fan jierren meispile ha bij Fuort Mar Los. It is in begjin, en elk dy't noch fraaie bylden oanleverje kin: meld it efkes mei jiertal en sa mooglik ek de titel fan it stik.

In protte foto's bin makke troch Willy Sybesma en Paul de Bruin. Beide ha tastimming jûn foar it sjen litten hjirfan yn it doarpsargyf.

Colofon

Archief Fuort Mar Los

© Tekst: Berend Santema © Foto voorblad: Willy Sybesma

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s