Skoallefoto`s

Skoallefoto`s
©: Jetske Santema

Klassefoto`s legere skoalle / basisskoalle. De foto's dy 't te sjen binne, fan 1912 ôf oant..

De foto yn it haadfinster is út it boek fan Easterein, makke yn 1995 en alle bern dy 't op dat stuit op skoalle wiene, steane der op.

It falt op dat by de âlde foto's nammen stean fan pake's en beppe's fan de minsken dy 't no noch yn it doarp wenje. It is leuk om dizze nammen tsjin te kommen.

Colofon

Boek Easterein en alle oaren dy't spul ynbrocht ha.

© Tekst: Jetske Santema © Foto voorblad: Jetske Santema

Relatearre ynformaasje


Foto’s

Skoallefoto fan rûn 1930
Achterste rij f.l.n.r. : Marijke Leeman, Foppe Wijnia, Master, Thea Houtsma, Jouke Houtsma, Tetje Hoekstra, Tinus Hoekstra, Dirkje Jansen, ? , juf Berendsen. 2e rij: Klaas Dijkstra, Riemkje Wijnia, Re

Disclaimer

Beukerskoalle 1985 op
Achterste rij: Gerdyke v.d. Heide, Riemer Visser, Akke de Jong, Rixt Kok, Juf Anneke Bruinsma. 2e rij: Ingrid Velzen, Andries Feenstra, Hylke Joustra, Syb Overal, Jentsje Jorritsma, Carien Kolk. 3e ri

Disclaimer

Sechde klasse 1972
Steand f.l.n.r. : Els Vijfhuizen, Maaike Annie Zijlstra, Gerrie Schaafsma, Lutske Stuiver, Jannie Hofstee, Dick Stegenga, Harm v.d. Meulen, Tsjitske Tjalsma, Nannie Okkema, Pieter Hofstra, master Ja

Disclaimer

Klassefoto 1984
Achterste rij: master Hingst, Tjitske Strikwerda, Atsje Jagersma, Durkje Bouma, Wytske Vellinga, Auke Jellema, Jaap Smink, Teunis Hofstee, master Strikwerda. 2e rij: Wilma Jelsma, Jannie Baarda, Pier

Disclaimer

Skoallereiske nei Gaasterlân yn 1932
Achterste rij f.l.n.r. Jan Joustra, Enno Bruinsma, Juf Berendsen, frou Houtsma, Mary Joustra, frou Froentjes, frou E. Bruinsma, frou Engelsma- Hornstra, Wybren Engelsma, Yde Ringnalda, master Gaastr

Disclaimer

De klasse dy't yn 1985 fan skoalle giet.
Boppeste rij: f.l.n.r. Marco Reinhoudt, Hilda v.d. Meulen, Germ Faber, Geertsje Schaafsma, Rients Rienstra. Under: master J. Strikwerda, Peter Sybesma, Laas Sybesma, Jan Orsel, Gerben Kooistra, Joland

Disclaimer

1965
Underwiiskrêften: f.l.n.r. J. Strikwerda, A. Kornelis, G. Wijma, R. de Haan. 2e rij: Wiepkje Santema, Fetsje Dijkstra, Attie Stuiver, Melline Kuiper, Lolkje Kuiper, Djoke v.d. Brug, Jelle v.d. Meulen

Disclaimer

Klassefoto
Underwiiskrêften: G. Wijma, A, Kornelis, J. Strikwerda en R. De Haan. Steande f.l.n.r. Harm v.d. Meulen, Anton Houtsma, Syb Bergsma, ? Reitsma, ? Reitsma, Hindrik Kuiper, Johannes Nauta, Kees Hofstra

Disclaimer

Skoallereiske 3 âldste klassen
1e rij: f.l.n.r. master A. Kornelis, Siemie Sandstra, Klaske Vellinga, Jetske Zijlstra, Willy Medemblik, Woppie Dijkstra, Baukje Okkema, Appie Reitsma, juf Kuiper, mefr. Reitsma, master Stikwerda, De

Disclaimer

Foar Us Gebou 1954
Achterste rij f.l.n.r. : master D. Lammersma, juf J.P. Tiersma, 2e rij bern: Johan Abma, Enne Bruinsma, Hylke Vollema, Harm Heeg, Minne Sandstra, Gerrit H. Joustra, Jelle Wiersma, ? , ? de Jong, Ult

Disclaimer

Foar Us Gebou 1954
Links en rjochts stean master D. Lammersma en juf Durkje Bruinsma. f.l.n.r. , ? , ? , Tsjalling Stapersma, ? , Berber Zwaagstra, ? , ? , Reinder Ypma, Jacob de Jong, ? , ? , Grietje de Jong, ? , ? ,

Disclaimer

Beukerskoalle 1952
f.l.n.r mei de klok mei: Tynke Joustra, Poppie Soumokil, ûnbekend, ûnbekend, Juf Rinkje v.d. Wal, Froukje Hoekstra, Jinke Stilma, ûnbekend, Tineke Sandstra, ûnbekend, ûnbekend,

Disclaimer

Skoallefoto fan 1930
Klaas Sijtsma, D. Warringa, Annie v.d. Valk, master Pieter Rypstra, Klaas Engelsma, Klaske Vellinga, Johannes Levering, Fokeltje Bruinsma, G. De Koe, Juf Berendsen. 2e rij: Fedde Engelsma, Tiede Vell

Disclaimer

Skoallefoto fan 1928
Achterste rij: f.l.n.r. Juf Berendsen, Fokeltje Bruinsma, T Hiemstra, Tine Kamstra, Tamme Reitsma, Jantje Groustra, ? , Afke Sybrandy, Lysbeth de Vries, ? Jansen, L. Sjaarda. 2e rij: Tinus Hoekstra, J

Disclaimer

Skoalfoto fan rûnom 1921
Boppenste rij: f.l.n.r. Meinte Vierstra, Klaas Vellinga, Pieter Kamstra, Haaie Vellinga, Tjalling Hoekstra, Jan Bergsma. 2e rij: master ten Hoeve, Sjoukje Meijer, Hiske Scheepsma, Rinske Gaastra, ? ,

Disclaimer

Skoallefoto út 1907 Chr. Nat. Onderwijs
Achterste rij: Meester Visser, Gerrit Bruinsma, Sjuk Sandstra, Bouke Frankena, Hidde Frankena, Houkje Frankena, Afke Jongema, (baby is Tiede Ypma, J. Ypma Schouwerwou, master Ornee (haadmaster) Twadde

Disclaimer

Underwiiskrêften basisskoalle 1985
Op hurken: Jan Strikwerda en ?? tussen yn steand Juf Kuiper Steand: Anneke Bruinsma, Ph. Hingst, Antje Lolkema, Jan van Asselt, Griet Breeuwsma, en Ineke Duipmans.

Disclaimer

Bewaarskoallebern yn 1954
Achterste rij f.l.n.r. ? , Theo Bergstra, Theo Jelsma, Meindert Kalverda, Bouke Overal, Lolke Zijlsta, Klaas Strikwerda, Wiepke ten Dam, Folkert Vellinga, Geert Hiemstra, Arie Klarenbeek, ? , Yde Sja

Disclaimer

Skoallereiske 1923
Boppeste rij f.l.n.r. master Kamminga of Folkerts, Jan Jongema, Jaap Noordmans, Sjoerd Jongema, Meinte Vierstra, Haaie (Kip), Jacobje Brinksma, Atsje de Vries, Anna Vollema, Anne Overal, Heep Kuiper,

Disclaimer

Op it skoalplein:
1e rige: Tsjerk Okkema, Broer Harm Abma, Jarich Hylkema, Gerrit de Haan, Pier de Vries, ? Hoekstra, Jan van Asselt en Wybren Arema 2e rige: Jeltsje de Jong, Siemie Sjaarda, Sietske Engelsma, Tinek

Disclaimer

Op de wynserdyk:
Ûnderste rige, fan links mei rjochts Broer Harm Abma, Tsjerk Okkema,3x?, Kokkie Hofstra?, 5x?, Siemie Sjaarda Steand: Jarich Hylkema, Anne Abma, Gerrit de Haan, Wybren Arema, ?, Nynke Santema, 2x?, S

Disclaimer

1928

Disclaimer

1903

Disclaimer

1905

Disclaimer

Jier ûnbekend

Disclaimer

Skoallereiske Norg 1967 klassen 1,2.3
Boppenste rij f.l.n.r. : Kees Hofstra, Maaike- Annie Zijlstra, Fetsje Dijkstra, Alie Zijlstra, Lutske Stuiver, Harm v.d. Meulen, Lammie Bisschop, Jannie v.d. Heide, Anneke v.d. Eems, Anton Houtsma, Jo

Disclaimer

Skoallefoto 1965
f.l.n.r. steande: de ûnderwiiskrêften, A. Kornelis, j. Strikwerda, G. Wijnia, R. de Haan, Dêrûnder: Janke Hoekstra, Dukke Zijlstra, Antje Medemblik, Lieuwkje Tjalsma, Dukke Hofsta, Willem Rinsma,

Disclaimer

Skoallereiske 1927 nei Paterswolde mei de boat
Achterop: master Boschma, master Froentjes, Yde Ringnalda, Inne Bruinsma, Pier Noordmans, ds. De Vries, Yn de boat rjochts: frou Enne Bruinsma, frou P. Noordmans, juffer Froentjes, frou Ringnalda (nei

Disclaimer

De lêste klassen dy’t yn de âlde skoalle wiene (1952- !953)
Master A.Kornelis f.l.n.r. : Minny Wietsma, Annie Bouma, Jan Hiemstra, Jellie Postma, Janke Postma, Hanny Postma, Oepke de Jager, Pieter Spoelstra, Feike Spoelstra, Sjoerd Spoelstra, Ypke Smeding, Roe

Disclaimer

Skoallefoto 1953
Achterste rij: Juf Wijma, Wieke Abma, Geertsje Ypma, Klaske de Jong, Jan Tuinstra, Hindrik v.d. Eems, Pieter de Koe, Balt de Vries, Henk Rispens, Winfrid Kornelis, master Boersma. 2e rij: Geertje v.d.

Disclaimer

Rûn 1965
Underwiiskrêften, A. Kornelis, G. Wijma, R. de Haan en J. Strikwerda. f.l.n.r.: Appie Reitsma, Mieke Hofstra, Pieter v.d. Valk, Hannie v.d. Heide, Jan Bergsma, Akke Sjaarda, Marijke Rinsma, Hans de J

Disclaimer

Bertejierren 1948-1950
Skoallefoto 1956, nije skoalle f.l.n.r. ûnbekend, Oeke Leeman, Tineke Joustra, Bauke Overal, Tineke Sandstra, Klaske Hofstra, dêrachter Jehannes Santema, Janke Nies Reitsma, Rjochts achter har Ulco

Disclaimer

Juffrou Berendsen
Bewaarschoolhoudster te Oosterend, sa stiet it yn de Ljouwerter krante te lêzen fan 2 juny 1939. Se hat hast 45 jier foar de klasse stien. Se is begûn yn 1895 en wie in begryp yn Easterein.

Disclaimer

Klassen 3 en 4 foar de âlde skoalle
Op de knibbels: ûnbekend, Lipkje de Boer, ûnbekend, Minte de Boer, Jantje Rienstra, Tine v.d. Vliet, Gaatske Jacobi, Trienke Stapersma, Marie Hiemstra. Steand f.l.n.r.: Heiltsje Kornelis, Douwe Korn

Disclaimer

Beukerskoalle 1950
De beukerjuf links is Rinkje v.d.Wal.

Disclaimer

Bewaarskoalle út 1935
Der wie wol boartersguod, mar fierder sieten de bern strak yn de bank. De klassen wienen ek grut. Linker rij fan achter nei foaren: Hindrik Boersma, Romke Jager, Sije Zwever, Andries Vollema, Douwe

Disclaimer

School met den Bijbel

Disclaimer

Bwaarskoalle
Juf Berendsen stiet links op de foto.

Disclaimer

Lêgere skoalle
Kristelike skoalle Easterein

Disclaimer

Foar 1923

Disclaimer

Master Kornelis foar de klasse
Master koe hiel mooi fertelle. Als Eastereinders begjinne faaks "master Kornelis hat ús dat ferteld'.

Disclaimer

Beukerklas met Rinkje v.d.Wal
Rûn 1950 op it Skilplein

Disclaimer

Aldere bern
Op it Skilplein

Disclaimer

Beukerskoalle 1946
De juf is Anneke van der Meer f.l.n.r. boppe : Anneke v.d.Meer, Hindrik de Jong, ûnbekend, Saapke Sytsma, Anny Hoekstra, Jelle Wiersma, Harm Kamstra, Klaas Abma. Twadde rige: Hein Hoekstra, Edward Ko

Disclaimer

De juffen
Rinkje van der Wal mei Froukje.

Disclaimer

Beukerskoalle
Mei juf Rinkje van der Wal op it Skilplein.

Disclaimer

Beukerskoalle
Jierren 50

Disclaimer

Beukerskoalle
Yn de triticher jierren makke mei Juf Berendsen. Op de foto is ek boartesguod te sjen, in reiten kroade, in fytsje, auto en achter hâld in famke in pop fêst.

Disclaimer

Skoallefoto 1929
Matroazen klean wie doe moade.

Disclaimer

Skoallereiske nei Murns

Disclaimer

Op het Skilplein
Mei Rinkje van der Wal

Disclaimer

Skoallereiske nei Assen
Oan de klean te sjen rûn 1935

Disclaimer

Skoalleklasse berte jier 1953
Fan boppe, f.l.n.r.: Juf Wijma, Sjouke Strikwerda, Rein Strikwerda, Jan de Jong, Ype Joustra, Sjirk Hofstra, Iede Cnossen, Jappie Medemblik, Rindert v.d.Eems, Sjoerd Zijlstra. 2e rij: Jannie Sjaarda,

Disclaimer

Yn de skoalle
v.l.n.r. Jan Bruinsma met A. Kornelis en juf G. Wijma

Disclaimer

Skoalleklas 1923
Nei alle gedachten wie it de twadde klasse. Learkrêften wiene: juffer Berendsen, master van der Hem en rjochts master Smit,

Disclaimer

Skoallefoto fan foar 1923
Op de laai stiet skreaun: B. sch Oosterend, kin betsjutte dat de bewaarskoalle der by wie. Ek sjoen de lytskes foaroan.

Disclaimer

Klassefoto 1924

Disclaimer

Klassefoto 1925
Chr. school Oosterend 2, is op it boerd te lêzen. De bern sjogge krekt as de learkrêften hiel earnstich.

Disclaimer

Klassefoto
Dit wie sa 't op it boerd stiet te lêzen op 10 -1928. De bern sjogge noch altyd earnstich. Achteryn stiet immen dy 't laket as iennige. Achter Oege Kamminga. f.l.n.r. Boppenste rige: Dirkje Baarda,

Disclaimer

Skoallefoto 1946
De klassen 5,6,7 f.l.n.r. Griet Sandstra, Hiske Vollema, Jikke Ypma, Ymkje Abma, Griet Leeverink, Melle Zwerver, Wiebe de Boer, Sietske Okkema, Tine Jongema, Douwe Houtsma, Rinke Hiemstra, Pieter Zijl

Disclaimer

Skoallefoto út 1945
Boppe f.l.n.r. Juf Tiersma, M. Lammertsma, Joh. Keuning, Jopie joustra, Janke Jacobi, Yke Hiemstra, Piter Sandstra, Klaas Vellinga, Tiede p. Vellinga, Folkert Faber, Chris Postma, Nolly Bergstra, Jan

Disclaimer

Skoallereiske 1948

Disclaimer

Learkrêften 1955
f.l.n.r. Meester A, Kornelis, Juffrouw G. Wijma en Eeltsje Bootsma

Disclaimer

April 1959
f.r.n.l. A. Kornelis, G. Wijma, J.B., Marten de Boer, Wiebe ten Cate

Disclaimer

Kwekelingen

Disclaimer

Bertejier 1943- 1944
Skoaljier 1955- 1956 makke oan de Skoallestritte op de nije skoalle. Klasse 5 en 6. Boppeoan: f.l.n.r. Rients Vellinga, Wiebe Cnossen, Wim Schuijff, Sjoerd Jongema, Feike Spoelstra, Hendrik v.d. Eems,

Disclaimer

Bertejier rûn 1939
Ek no wer mei tank oan Yt Scheltema- Bergsma Foto is makke op Skilplein, Klassen 5 en 6 (miskyn 7) Boppeste rige, f.l.n.r. Abeta Rienstra, Griet Riegstra, Iet Bergsma, Gillie Fijnia, Sjerpje Ypma, Lu

Disclaimer

Bertejier rûn 1943
De kombinaasjeklasse 5 en 6 (groep 7 en 8) earne tusken april en septimber 1954 foar de ‘nije’ skoalle. . Boppeoan, f.l.n.r. De fiif jonges op de boppeste rige: Gosse Hoekstra , Jurjen Joustra ,

Disclaimer

In part fan de fyfde klasse fan de legere skoalle oan it Skilplein
Wy besjogge earst de rige foar de platen. Nei Maarten Suomokil Krik de Bruin en Pieter van der Valk, dan folget Nelis. Dy sit allinne en it soe best sa wêze kinne dat Marten Visser neist him sitten

Disclaimer

Bertejier 1956
Skoallefoto 1960 Efterste rige: f.l.n.r. Lolkje Kuiper, Mellina Kuiper, Alie Kalverda, Klaske Vellinga, ? Zwerver, Afke Arema, Mieke Hofstra, Folkje Visser. Der tusken yn: Martha Grouwstra, Djoke van

Disclaimer

Bertejier rûn 1985
Skoallefoto 1995 Achteroan, f.l.n.r. Edwins Stoffelsma, Tjipke Okkema, Kees Zijlstra, Sietske ? Hennie Bouma, Gloria Oliviero. 2e rige: Jildou Wiersma, Mirije van Urk, Pieter de Boer, Hendrik Kuiper,

Disclaimer

Bertejier rûn 1977
boppeste rige: Francine, Gerrit Evert Tacoma, Leendert Heeres, Ernest Loor, master Jan van Asselt, Aise de Jong, Doutsje Brouwer, Hotty Stilma, Auke Sybesma. middelste rige: Leendert van der Meulen, G

Disclaimer

Bertejier rûn 1978
Boppe oan f.l.n.r : Juf Griet Breeuwsma, Sjoukje Haitsma, Siemen Bouma, Esther Vellinga, Hannie Overal, Joke Santema. 2e rij fan boppe: Linda van Schepen, Maarten de Bruin, Jacob Fopma, Esther Langera

Disclaimer

Learkrêften Foareker
f.l.n.r, Jan Strikwerda, Antje Lolkema, Ineke Duipmans. Achter: Phillipus Hingst. Foar: Jan van Asselt

Disclaimer

Foto 1984
Achterste rij f.l.n.r. Eduard Bergstra, Bert Smink, Thialda Dijksta, Anneke v. Beelen, master Jan v. Asselt, Folkert Rients Vellinga, Sjoerd Bonnema, Jan Jetse Brouwer, Jaap André Haitsma. 2e rij: Ge

Disclaimer