Populiereleane

Populiereleane
©: Jetske Santema

De Populiereleane is ferneamd nei de Populieren dy 't plante binne as wynkearing fan it hôf. It leit ek oan de bûtenkant fan Plan Boomgaard. Der binne troch Meile Greidanus foto's makke fan it bouryp meitsjen fan de strjitte. It is efkes sykjen, mar de gebouwen op de foto's soargje foar orientaasje.

Colofon

Minsken út de buurt


© Tekst: Jetske Santema - © Foto voorblad: Jetske Santema

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s

Plattegrûn Populiereleane
Populiereleane
Op 'e knip klaai
Populiereleane 2006
Populiereleane
De dyk wurdt oanlein. Rjochts sjochst de huzen oan de Singel stean.
Populiereleane
De dyk wurdt oanlein nei de Van Eysingaleane. Op 'e foto is de pleats fan Fedde en Carla Wiersma te sjen.
Populiereleane
Op dit plak stiet no links nûmer 2 en rjochts nûmer 3. Mei útsjoch op Wommels.
Foto is nommen fanôf de Hôfsleane
Links stiet de wenning oan de Populiereleane 2 (Jacob en Sip de Jong) dêrachter de wenning fan Abe Jan en Lysbeth Stegenga, Populiereleane 3. Rjochts achter Populiereleane 7. Nûmer 5 moat noch boud
Populiereleane 2-3-5-8
Populiereleane 2
It hús is boud yn 2007. De earste bewenners binne Jacob en Sip de Jong. Hja buorkjen op de Halbertsmastate oan de Van Eysingsleane.
Populiereleane 11
It hûs is boud yn 2007. De bouwer en bewenners binne Roel Punter mei syn frou. No wenje Gerard en Lisette Zijlstra op dit adres.
Populiereleane 9
De nije Pastorije. It hûs is boud yn 2007. It is eigendom fan de Protestanske Gemeente fan Easterein. De earste bewenners binne dûmny Riemer Praamsma mei syn partner Sebastiaan Schippers. Fan 2020
Populiereleane 8
It hús is boud yn 2007. De earste bewenners binne Marten Sterkenburg en Petra Laferte.
Populiereleane 7
It hús is boud yn 2007. De earste bewenners binne Jaap Smink en Sippie van der Eems. No wenje Kobus en Em Nauta hjir.
Populiereleane 5
It hús is boud yn 2007. De earste bewenners binne Eppie Heinz en Sjoukje Scheltema.
Populiereleane 4
It hús is boud yn 2016. De earste bewenners binne Harm Slot en Tjitske Hiemstra.
Populiereleane 3
It hús is boud yn 2007. De earste bewenners binne Abe Jan Stegenga en Lysbeth Bootsma.