Ynwenners Easterein

Ynwenners Easterein
©: Bauke de Boer

Troch de iuwen hinne binne der hiel wat Eastereinders west. Fan hikke en tein oan ymport. Wa't him thúsfielt yn it doarp en der langer bliuwt, is in Eastereinder. Guon famyljes hâlde dat al hiel lang fol, en oaren binne der noch mei dwaande. It is nijsgjirrich om te sjen wa't dat allegear binne en wat hja foar it doarp bestjutten ha.

Yn de finsters levert dat in hiel ferskaat op. Fan individuen, oant famyljes. It boek Easterein levert in protte ynfermaasje opo oer it ferline. Mar ek hjoeddedei skriuwe we skiednis as it om Eastereinders giet. Kinne we mekoar noch, en wa wennet der no en of earder.

© Foto voorblad: Bauke de Boer