Hôfsleane

Hôfsleane
©: Meile Greidanus

De Hôfsleane

Einlings, yn 1986, kinne de earste 3 huzen boud wurde oan de Hôfsleane. Nûmer 1, 3, en 5.

Se steane der wat midden op de romte. Dat is op in inkelde foto te sjen. Wat bysûnder is oan dit nijbouplan is dat der in soad fariaasje is yn de huzen. Mei skeakele huzen en mei in flink tal frijsteande wenningen. Dat makket it ta in bysûnder plan, mei strjitnammen dy 't ferwize nei de eardere bestimming fan hôf.

Colofon

Minsken út de buurt


© Tekst: Jetske Santema - © Foto voorblad: Meile Greidanus

Relatearre ynformaasje


Foto’s

Plattegrûn
Gjin omskriuwing

Disclaimer

De Hôfsleane
De strjitte wurdt oanlein. Hôfsleane nûmer 19 stiet der al.

Disclaimer

Fase 3 plan Boomgaard
2005/ 2006 It bouryp meitsjen is úteinset foar faze 3. Dit wurdt de Hôfsleane.

Disclaimer

Rûn 1994
It bouplan krijt mear en mear ynfulling

Disclaimer

Hôfsleane 1
De earste fan de trije huzen dy 't boud binne yn 1986 oan de Hofsleane. De earste bewenners binne Johan en Nannie Orsel. Yn 1997 is Jan Strikwerda hjir kommen te wenjen.

Disclaimer

Hôfsleane 3
Boud yn 1986. De earste bewenners binne Harry Joustra en Baukje Okkema. Sûnt 1998 bewenne troch Piet Bonnema.

Disclaimer

Hôfsleane 5
Boud yn 1986. De earste bewenners binne it echtpear Oostveen. Sûnt 2011 bewenne troch Willy Sijbesma.

Disclaimer

Hôfsleane 2
Boud yn 1991. De earste bewenner is Fedde Engelsma. Dêrnei binne Sake en Jannie Strikwerda der kommen te wenjen yn 2012

Disclaimer

Hôfsleane 6
Boud in 1993. De bewenners binne Gerrit en Klazien Bergsma.

Disclaimer

Hôfsleane 8
Boud yn 1993. Bewenners binne Gerrit en Fetsje Terpstra.

Disclaimer

Hôfsleane 7
Dit hûs is boud yn 1998. De earste bewenners binne Dick Veenendal en Coby Visser. Dick is ferstoarn.

Disclaimer

Hôfsleane 9
Boud yn 1998. Earste bewenners binne Johannes en Gosina van der Laan. Dêrnei binne Hans Kooistra en Dieuwke Viëtor der kommen te wenjen.

Disclaimer

Hôfsleane 11
Earste bewenners binne Jan en Tine Hofstee. Yn 2022 is it ferboud en is beppesizzer Anneke Hofstee mei har partner Johan Poppen der kommen te wenjen.

Disclaimer

Hôfsleane 13
Boud yn 1992. Earste bewenners binne Jan en Anne Rispens. Letter binne Germ Kooistra en Theresia Zeinstra hjir kommen te wenjen.

Disclaimer

Hôfsleane 15
Boud yn 1990. De earste bewenners binne Jelle Brouwer en Tynke Joustra. Yn 2003 kocht troch Uiltje Bouma en Pietsje de Vries. Earst hawwe Symen en Grytje Bouma - Jukema der in pear jier yn wenne. Yn 2

Disclaimer

Hôfsleane 17
Boud yn 1993. De earste bewenners binne it echtpear Couperus. Noch altyd bewenne troch Jikke Couperus - Stegenga.

Disclaimer

Hôfsleane 19
It hûs is krekt oplevere yn 1993. De bewenners en opdrachtjouwers binne Sipke en Eefje Hiemstra.

Disclaimer

Hôfsleane 19
Boud yn 1093. De bewenners en opdrachtjouwers binne Sipke en Eefje Hiemstra.

Disclaimer

Hôfsleane rûn 2007
Hôfsleane nûmmer 12 stiet al, krekt as nûmmer 16. Tsjin it wetter oan op it hoekje nûmmer 23 it hús fan Rients Vellinga. Se binne druk mei de bou dwaande. De foto's binne nommen fanút in kraan,

Disclaimer

Hôfsleane 21
Boud yn 2012. De bewenners binne Hinke Kuipers en Gerard van der Goot.

Disclaimer

Hôfsleane 23
Boud yn 2007. De bewenners binne Rients Vellinga mei Sietske Veenstra.

Disclaimer

Hôfsleane 27
Boud yn 2007. Earste bewenners binne Jehannes W. Santema en Petra Zijlstra. Yn 2021 binne Berend en Jetske Santema hjir kommen te wenjen.

Disclaimer

Hôfsleane 29
It hûs is boud yn 2008. Earste bewenners binne Sicco Scheltema en Yt Bergsma. Sûnt 2022 wenje Pyt van der Werf en syn frou Janke van der Hoek hjir.

Disclaimer

Hôfsleane 12
Boud yn 2007. Earste bewenners binne Peter Sybersma en Geertje Bootsma.

Disclaimer

Hôfsleane 14
Boud yn 2007. Earste bewenners binne Frans Stap en Karin Ypma.

Disclaimer

Hôfsleane 31
Boud yn 2009. Bewenners binne Ruurd Overwijk en Froukje Dijkstra.

Disclaimer

Hôfsleane 16
Boud yn 2007. Earste bewenners binne Astrid Dijkstra en Joan Schram. Yn 2020 binne dêr Marnix en Mie Janssen kommen te wenjen.

Disclaimer

Hôfsleane 18
Boud yn 2008. Bewenners binne Henk en Eringa. Fan ôf 2017 wenje Hendrik Swering en Hesther Smink hjir.

Disclaimer

Bou fan Hôfsleane 25
Dit hûs is boud yn 2006. Opdrachtjouwers en earste bewenners binne Johannes Dijkstra en Engelien Reitsma.

Disclaimer

Hôfsleane maart 2008
Hôfsleane nûmmer 10 en 21 binnen noch net boud.

Disclaimer

De Hôfsleane fan boppe ôf op de foto set fanút in drone.
Gjin omskriuwing

Disclaimer

Hofsleane 12
Hôfsleane 12 is krekt oplevere (2007) De opdrachtjouwers binne Peter Sybesma en Geertje Bootsma. Rjochtsfoar wurdt de fundaasje lein foar Hôfsleane 25. Dit is fan it skulpepaad ôf fotografearre.

Disclaimer

Hôfsleane 27
Boud yn 2007 troch boubedriuw Kramer. Houtskeletbou, yn opdracht fan Jehannes Santema en Petra Zijlstra

Disclaimer

2006 De Hôfsleane yn oanbou
Der stean al in pear wenten. De wenning op it ein links stiet oan de Populiereleane 2.

Disclaimer

2006 Yn oanbou
Links de achterkant fan Hôfsleane 16. Yn é midden Populiereleane 2. Rjochts dêr neist, Populiereleane 3. Rjochts foaroan nûmmer 8.

Disclaimer

Hôfsleane 25
Dit hûs is boud yn 2006, yn opdracht fan Johannes Dijkstra en Engelien Reitsma. Dizze foto is makke yn 2022. Yn 2023 binne Pieter en Akke Rixt Kamstra hjir kommen te wenjen.

Disclaimer

2022, plan Boomgaard fan boppe besjoen
De pleats fan maatskip Kuiper is goed te sjen. ( links boppe-oan) En oeral op de dakken lizze sinnepanielen. Mei as gefolch dat yn de simmer de stroom net allegear ferwurke wurde kin troch Liander.

Disclaimer

De slenke
De Hôfsleane en It Risplân op de foto. Mar prachtich midden op de foto boppe te sjen hoe 't de âlde slenke troch it lânskip rint. Hjir stie eartiids in mûne.

Disclaimer

It schelpenpaad rûnom de nije buuurt
Gjin omskriuwing

Disclaimer

Achterkant fan de Hôfsleane
Moai oersjoch fan it doarp en yn it midden fan de tsjerke.

Disclaimer

Mei de drone makke
De Hôfsleane mei foaroan It Risplân te sjen.

Disclaimer

Hôfsleane 10
Dit hûs is as ien fan de lêste huzen boud. (2015) Opdrachtjouwers, Robert Hoekstra en Tineke Meijer.

Disclaimer