Fotogalerij

Fotogalerij
©: Folkje Marijke Visser

Yn dit finster komme in tal foto's nei foaren fan minsken dy 't in rol spile hawwe yn it korpslibben. It is bysûnder om te sjen dat hiele famyljes aktyf wiene en binne bij Wilhelmina. De leden binne trou en bliuwe faak jierren lid. In koart filmke is taheakke om it korps yn aksje  sjen te litten op in donateursjûn.

Colofon

Argyf Wilhelmina

© Tekst: Folkje Marijke Visser © Foto voorblad: Folkje Marijke Visser
Lês mear

Optocht yn 1955 op de reed der’t no de Stittenserleane is.
De nammen steane fan l nei r yn de folchoarder fan de gesichten. Tiede Ypma, Joh

Disclaimer

1933
Wiebren Santema mei bariton. As jonkje fan 9 jier kaam er op it korps en bliuw h

Disclaimer

1954
Jan Hiemstra mei de tuba (no euphonium) en Jentje de Jong de piston (no cornet)

Disclaimer

1960
Jetske Hiemstra en Hepy Veenstra, in part fan de altseksje yn 1960 op it sportf

Disclaimer

1963
Douwe, Jetske en Jan Hiemstra achter hûs 1963. It korps wie faaks in famyljeoan

Disclaimer

1970
Wiebren santema mei de bas. Hy is mear dan 60 jier lid west fan Wilhelmina. Hij

Disclaimer

1998
Arjen en Imie Veeninga hawwe jierrenlang lid west fan Wilhelmina. Arjen bespile

Disclaimer

De optocht rûn 1948
Wilhelmina yn de optocht op de Itenserdyk t50 west ha.usken it doarp en it molkf

Disclaimer

Festifal te Easterein yn 1935
F.l.n.r. Johan Hobma, Jehannes Ypma, Hette Ypma, Freark de Boer (mei de grutte

Disclaimer

Foto makke op it Skilplein 1958
Troch op de foto te klikken kinne je per persoan de namme fine.

Disclaimer

Imie Veeninga
Imie ferstoar op 21 januaris 2023. Krekt foar it 125 jierrich jubileum. Postuum

Disclaimer

Konkoers 1928
De foto is makke yn Easterein bij it 30 jierrich jubileum.

Disclaimer

Optocht mei de doarpsfeesten fan 1960
Douwe Hoekstra rint foarop. earste rige: l/r Bauke Stapersma, Wiepie Leeman, Ari

Disclaimer

Optocht op de Wynserdyk yn 1956
Oan de linkerkant de Gaverepleats en rjochts de Griff. Tsjerke. Earste rij: f.l

Disclaimer

Rûn 1940
By it findel stiet Jan Leverink, mei hoed Freerk de Boer, dan twa mannen mei pet

Disclaimer

Wil Wytsma wurdt beneamd ta eare-lid 2022

Disclaimer