It molkfabryk

It molkfabryk
©: Jetske Santema

De âlde suvelfabriek stiet oan de Sibadawei nûmer 1. De fabriek is yn 1897 yn bedriuw nommen. Op 19 desimber 1964 is de fabriek sletten.

De skiednis fan it molkfabryk is beskreaun yn it boek "Easterein". De skriuwers Marten L. de Boer, Klaas Kooistra en Folkert K. Reitsma ha mei namme in protte minsken yn byld brocht dy't it fabryk geande holden. Hast allegear Eastereinders, want wenjen en wurkjen socht min yn dy tiid it leafst ticht bijelkoar. Marten L.de Boer is de skriuwer fan dit haadstik. It oersetten nei de Nederlânske taal is nei beste witten dien. 

Yn de gebouwen binne no (2020) in autobedriuw en mechanisaasjebedriuw aktyf. De eigener fan it autobedriuw wennet yn de eardere direkteurswenning. 

© Foto voorblad: Jetske Santema