De Streek

De Streek
©: Jetske Santema

De Streek is in smelle strjitte yn it ferlingde fan de doarpskom. De strjitte leit tusken de wynserfeart en de doarpsfeart en waard troch in heechhout ûntslúten.  It earste hûs, no nûmer 12 stie der al yn 1830 en is ien fan de âldste húzen fan it doarp. De measte huzen binne fan 1850-1900 boud. Yn de strjitte wiene eartiids in protte winkeltsjes. It heechhout is yn 1910 ferfongen troch in izeren wipbrêge. Oan it ein fan de strjitte rûn in rinpaad lâns de wynserfeart.

© Foto voorblad: Jetske Santema
Lês mear