De Singel

De Singel
©: Jetske Santema

De Singel, de earste huzen oan De Singel binne boud yn 1989. De lêst boude wenningen binne fan 2018. Der binne in flink oantal twa ûnder ien kap wenten yn dizze strjitte te finen. De even nûmers stean oan it wetter. 


© Tekst: Jetske Santema - © Foto voorblad: Jetske Santema

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s

Oersicht fan de húzen oan De Singel
Fan de tsjerketoer ôf
Der steane yn 1996 al in tal huzen oan De Singel.
De Singel 34-36
De húzen yn oanbou yn 2007.
De Singel
De Singel is de langste strjitte yn it plan Boomgaard. Der steane 31 wenhuzen.
De Singel 1
It hûs is boud yn 1993. De earste bewenners binne Tom en Akke Veldman.
De Singel 2
It hûs is boud yn 1992. De earste bewenners binne Jan en Alie van der Heide. Dit hûs hie ek by de Hôfsleane hearre kinnen. Der mist in nummer. De kant wer't de foardoar sit bepaalt úteinlik it str
De Singel 3
It hûs is boud yn 1992. De earste bewenners binne Tjipke en IJbeltsje van der Brug. Yntusken wenje Jelte en Welmoed de Boer- Adema yn dit hús.
De Singel 4
It hûs is boud yn 1992. De earste bewenners binne Hans Zanvliet en Grietje Faber. No wenje Hans en Carine Zandvliet op dit adres.
De Singel 6
It hûs is boud yn 1992. De earste bewenners binne Gerrit en Tite Faber. No wenje Gerrit en Joke Faber op dit adres.
De Singel 14
It hûs is boud yn 1992. De earste bewenners binne Enne Jehannes en Greetje Bruinsma. Links stiet de skuorre wer't earder it fruit fan it appelhôf yn opslein waard.
De Singel 12
It hûs is boud yn 1992. De bewenners binne Klaas en Jeltsje Pompstra.
De Singel 9
Dizze twa ûnder in kap is boud yn 1993. De earste bewenners binne Hans en Dieuwke Kooistra-Viëtor. Dêrnei binne Wiebren en Annemarie Jorritsma op dit adres wenjen kaam. Yn 2022 wenje Marten en Jets
De Singel 11
Dizze twa ûnder in kap is boud yn 1993. De earste bewenners binne Mebius en Tetsje de Boer- Strikwerda
De Singel 13
Dizze twa ûnder ien kap is boud yn 1994. De earste bewenners binne Jacob en Annette Kooistra- Okkema.
De Singel 15
Dizze twa ûnder ien kap is boud yn 1994. De earste bewenners binne Klaas en Sietske Okkema. It is ferkocht oan Geert en Geeske Couperus. No yn 2022 wenje Jacob Sjirk Joustra en Trynke Draaier op dit
De Singel 17
Dizze twa ûnder ien kap is boud yn 1994. De earste bewenners binne Roel en Eke Sijbesma.
De Singel 19
Dizze twa ûnder ien kap is boud yn 1994. De earste bewenners binne Anne en Jettje Hallema.
De Singel 21
Dizze twa ûnder ien kap is boud yn 1994. De earste bewenners binne Tjeerd en Mattie Dijkstra - v.d. Meulen. Nei harren is Michel v.d. Werf hjir kaam te wenjen. No wenje Bas v.d. Weij en Annica v.d. M
De Singel 28
It hûs is boud yn 1995. It is in frijsteande wenning, mei in lytse tuskenromte nei de buorlju ta. De earste bewenners is Froukje Osinga. Dernei binne Jehannes Santema en Petra Zijlstra hjir kommen te
De Singel 30a
Dizze twa ûnder in kap is boud yn 1995. De earste bewenners binne André en Tineke Vink.
De Singel 22
It hûs is boud yn 1994. It is in frijsteande wenning, mei in lytse tuskenromte nei de buorlju ta. De earste bewenners binne Siepie en Greetje Van Dijk-Wiersma.
De Singel 30
Dizze twa ûnder in kap is boud yn 1995. De earste bewenners binne.......... Sûnt 2005 wenje Jappie en Marijke Mollema- Strikwerda hjir.
De Singel 26
It hûs is boud yn 1995. It is in frijsteande wenning, mei in lytse tuskenromte nei de buorlju ta. De earste bewenners binne Wilco en Wilma Overal - Twijnstra
De Singel 24
It hûs is boud yn 1994. It is in frijsteande wenning, mei in lytse tuskenromte nei de buorlju ta. De earste bewenner is Koos Plantinga
De Singel 32
It hûs is boud yn 1994. De earste bewenners binne Gerke en Petra Jellema.
De Singel 23
Dizze twa ûnder ien kap is boud yn 2018.
De Singel 25
Dizze twa ûnder ien kap is boud yn 2018. De earste bewenners binne de famylje Dijkstra.
De Singel 27
Dizze twa ûnder ien kap is boud yn 2018. De earste bewenners binne Arjen en Jacqulien Hollema.
De Singel 29
Dizze twa ûnder ien kap is boud yn 2018. De earste bewenners binne Jan Krol en Agnes Stienstra.
De Singel 36
De twa ûnder ien kap binne boud yn 2007. De earste bewenners binne Gerrit Evert Tacoma me Ingrid Dijkstra. Dernei binne Doede en Antsje Kooistra hjir kommen te wenjen.
De Singel 34
De twa ûnder ien kap binne boud yn 2007. De earste bewenners binne Marcel en Franciska Jansen