Pleatsen Eastkant Easterein

Pleatsen Eastkant Easterein
©: Archief Doarpsbelang

De pleatsen oan de Stittenserleane, de Skippersbuorren, de Streek, de Sjaardaleane en Meylahuzen steane oan de eastkant fan Easterein. In oantal frijwat op ôfstân fan de beboude kom fan it doarp. De skiednis fan de pleatsen is foar in oantal  oant it fiere ferline te acheterheljen. Yn de finsters wurde se allegear bijlâns rûn.

Colofon

Boek Easterein, Doarpsargyf, AlleFriezen.nl

© Foto voorblad: Archief Doarpsbelang