Bewenners Van Eysingaleane

Bewenners Van Eysingaleane
©: Jetske Santema

Wa hawwe der allegearre wenne oan de Van Eysingaleane?

De skriuwers fan it boek Easterein hawwe dêr ûndersyk nei dien en it fêstlein oant de publikaasjedatum (1995) Yn dit finster is gebrûk makke fan de ynformaasje út it boek, en dêrnei keppele oan de wenning. Oangeande de bewenners fan nei 1995 ûntbrekke in flink tal gegevens. Beskikke jo wol oer dizze ynformaasje, dan hearre wy dat graach. Oer de mail of op oare wize.

Om it oersichtlik te hâlden binne de huzen dy 't gearfoege / ferboud binne nei ien wenning twa kear opnommen.

© Tekst: Jetske Santema © Foto voorblad: Jetske Santema
Lês mear

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s

Buurtbewenners 1938
De Van Eysingaleane is fersierd foar it Oranje feest. Keninginne Wilhelmina fier

Disclaimer

Plattegrond

Disclaimer

Van Eysingaleane 10
Geboud yn 1913, de earste stien is lein troch Eke K. de Jager. Dochter fan de ei

Disclaimer

Van Eysingaleane 11
It hûs (doktershûs) wurdt apart beskreaun. Mei de ferhalen fan de dokters dy

Disclaimer

Van Eysingaleane 12
Bouwjaar is fan 1900. De arsjitekt is Anne Gaastra. 1. Anne Gaastra (1859 -1933

Disclaimer

Van Eysingaleane 13
De wenning is boud yn 1902. En waard yn twaen bewenne. Der wie in foar en in ach

Disclaimer

Van Eysingaleane 14
Yn 1929 is de wenning boud. 1. De earste bewenner is Johannes Brandsma (1854 -

Disclaimer

Van Eysingaleane 16
Stiet beskreaun ûnder pleatsen van Eysingaleane en Sibadawei

Disclaimer

Van Eysingaleane 17
De wenning mei bedriuwsromte is boud yn 1904. De earste bewenner wie in weinmakk

Disclaimer

Van Eysingaleane 18, wenning is boud yn 1917.
De earste stien is lein troch Elisabeth Sjaarda (* 1913) 1. 1917: Pieter Klaze

Disclaimer

Van Eysingaleane 19 A, boud yn 1986
De earste bewenners binne: 1. 1986: Jacob Stegenga (1958 - 2006) troud west mei

Disclaimer

Van Eysingaleane 19, boud yn 1908
De wenning hat as ienige yn de stjitte in namme, HORNSJILDE. It betsjut ferhegin

Disclaimer

Van Eysingaleane 20
De wenning is boud yn 1939 troch timmerman Freerk de Boer. De earste bewenners b

Disclaimer

Van Eysingaleane 21
Stiet beskreaun ûnder pleatsen van Eysingaleane en Sibadawei

Disclaimer

Van Eysingaleane 22, boujier 1935
1. Teuntje Wiersma (* 1871) widdo fan Adam Kleefstra (1869 -1930) liet de wennin

Disclaimer

Van Eysingaleane 23
Stiet beskreaun ûnder pleatsen van Eysingaleane en Sibadawei

Disclaimer

Van Eysingaleane 24, boud yn 1928
Yn opdracht fan Rintje Heeringa. Hy liet de wenning bouwe op syn jister. Hy wen

Disclaimer

Van Eysingaleane 26
Stiet beskreaun ûnder pleatsen van Eysingaleane en Sibadawei

Disclaimer

Van Eysingaleane 27
Stiet beskreaun ûnder pleatsen van Eysingaleane en Sibadawei

Disclaimer

Van Eysingaleane 3, boud yn 1863
It wie de earste wenning oan de van Eysingaleane. Boud as rintenierswenning mei

Disclaimer

Van Eysingaleane 4
De earste bewenners en bouwer fan de wenning. Foto ta eare fan it 60 - jierrich

Disclaimer

Van Eysingaleane 4, boud yn 1876 troch Jelle Arjens Timmenga
1. 1876: Jelle Arjens Timmenga (1814 -1899) troud mei Geertje Jacobus Engelsma (

Disclaimer

Van Eysingaleane 5, boud yn 1865
It wie fan oarsprong in pleats en in tsiispakhûs. Dit is noch te sjen oan de he

Disclaimer

Van Eysingaleane 6
Boud yn: 1895. Bewenners: 1. Sijmen Paulus Strikwerda (1834 -1914) troud mei Jan

Disclaimer

Van Eysingaleane 6
1916 De wethâlder Foppe B. Eekma mei syn frou Feikjen Tj. Wiersma.

Disclaimer

Van Eysingaleane 7
De wente is boud yn 1874. De bewenners binne: Age Jelles Feitsma (*1835) met An

Disclaimer

Van Eysingaleane 8
De wenning is boud yn 1890. 1. 1890: Jelle Thomas Sippens (1821 -1904) troud me

Disclaimer

Van Eysingaleane 8
Ynstallaasje fan boargemaster Johannes van Hout 1946. Bewenner fan 1946 oant 195

Disclaimer

Van Eysingaleane 9
Boud yn 1877 as rintenierswente. 1. 1877: Aafje Bontjes van der Valk. ( 1819 -1

Disclaimer