Bewenners van Eysingaleane 2020

Bewenners van Eysingaleane 2020
©: Willy Sybesma

Om 2020 hinne is it projekt " Eastereinders by de foardoar " fan fotografe Willy Sijbesma ta útfiering kaam.
De bewenners fan Easterein binne by de foardoar fan de wenning op foto set, en dêrnei binne se op strjitnamme publisearre yn de Doarpskrante.
Hast alle bewenners binne portrettearre.
Foar no en letter nijsgjirrich om der kennis fan te nimmen.

© Tekst: Berend Santema © Foto voorblad: Willy Sybesma

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s