Bewenners Tsjerkebuorren

Bewenners Tsjerkebuorren
©: Jetske Santema

Wa hawwe der allegearre wenne oan de Tsjerkebuorren?

De skriuwers fan it boek Easterein hawwe dêr ûndersyk nei dien en it fêstlein oant de publikaasjedatum (1995) Yn dit finster is gebrûk makke fan de ynformaasje út it boek, en dêrnei keppele oan de wenning. Oangeande de bewenners fan nei 1995 ûntbrekke in flink tal gegevens. Beskikke jo wol oer dizze ynformaasje, dan hearre wy dat graach. Oer de mail of op oare wize.

Om it oersichtlik te hâlden binne de huzen dy 't gearfoege / ferboud binne nei ien wenning twa kear opnommen.

Colofon

Boek Easterein en info fan bewenners

© Tekst: Jetske Santema © Foto voorblad: Jetske Santema

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s