3e Kr. Skoalle, Us Gebou

3e Kr. Skoalle, Us Gebou
©: Jetske Santema

Tsjerkebuorren nr. 29

Op it plak dêrt yn 1870 noch fjouwer keamers ûnder ien dak wiene, waard yn opdracht fan ds. J.F. L. Muller ( 1839- 1895) in nij en markant gebou delset mei in wenromte. Dêr waard 'ene Bewaar, naai en breidschool yn ûnderbrocht.

Us Gebouw, waard yn 1874 op kosten fan de Tsjerke delset mei in wênhûs. It gebou tsjinne as "Bewaar, naai en breischool". Lang hat it dizze funksje net hân. Yn 1882 waard de earste Kristelijke skoalle te lyts en ferhúzen se nei Ús Gebouw. It hat oant 1892 tsjinst dien as skoalle. Dernei waard it ferieningsgebou fan Easterein. Nei dat it ferboud wie yn 1956 krige it de namme Ús Gebou, dêrfoar waard it de Âld skoalle neamt.

Colofon

Boek Easterein

© Tekst: Jetske Santema © Foto voorblad: Jetske Santema
Lês mear

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s