Leider können wir im Moment nur Teile dieser Website in deutscher Sprache zur Verfügung stellen. Für diejenigen Teile der Website, die noch nicht übersetzt wurden, empfehlen wir die Verwendung der unter dem Artikeltitel genannten Google Translate-Option.

Nieuws:


Uitgelichte vensters:

Stittens

Op deze plek is eeuwenlang geboerd. In de boeken komt Dotte "Doania" op Stittens voor als eigengëerfde boerin, dat is in het jaar 1453. Ze wil haar bezit overdragen aan de kerk, onder het beheer van de kerkvoogden. Zo komt deze boerderij in deze periode bij het kerkelijk bezit. Het bezit had ook een speciale naam, het Vrijleen, het was een studieleen.  In 1748 lukt het niet om een huurboer te vinden. In Sneek wordt onder tromgeroffel bekend gemaakt dat de boerderij te huur is. Er komt een Sjoerd  Heerz voor één jaar op de boerderij. De huizinge is in slechte conditie, en wordt dan verbouwd. Later in de 19e eeuw komen we namen tegen die nog steeds bekend zijn in Easterein.

De boerderij die er nu staat is gebouwd in 1911. De oude boerderij stond meer oostwaarts.

1. Wybe Djurresz gehuwd in 1734 met Pyttryk Tijssens. In de eerste helft van de 18e eeuw waart de veepest rond, en ook de veestapel  van Wybe Djurresz wordt getroffen. Wybe Djurres kan de huur niet meer betalen en de huur wordt opgezegd.  Hij komt in de boeken voor als ouderling, het echtpaar doet belijdenis in 1772.

2. Lolke Martens gehuwd met Tryntje Andrys. Ze komen in 1712 van Deersum in Easterein. Het is niet duidelijk wanneer zij precies op de boerderij komen; wel dat ze in 1748 de boerderij verlaten. Lolke sterft in 1759. Om in het levensonderhoud te voorzien verkoopt de weduwe o.a. brood bij een begrafenis, zo staat beschreven in 1766. 

3. Sjoerd Heeres gehuwd in 1749 met Trijntje Sybrens. Zij komen in 1748 op de boerderij. De boerderij is vervallen en wordt dan verbouwd. Heeres is aangesloten bij de katholieke kerk.

4. Onbekend

5. 1809: Durk Douwes Sandstra (*1778) gehuwd in 1813 met 1. Antje Keimpes van Dijk (*1778). Antje overlijdt in 1816, ze hebben een kind van twee jaar. In 1818 huwt Durk met Tjaltje Klases Bantsma. (*1791). Durk Douwes komt te sterven in 1826. De weduwe boert verder, zij erft het vruchtgebruik.

6. 1842: Alle Dirks Dijkstra (*1803) gehuwd in 1842 met Geeltje Reinders Kooistra (*1813) Ook Alle komt te sterven op 54 jarige leeftijd. Zijn 10 jaar jongere weduwe krijgt het vruchtgebruik.

7. 1880: Luitzen Schaafsma ( *1853) gehuwd in 1880 met Trijntje Jorritsma ( *1858) Zij  boeren daar tot 1895. Omdat zij zich aansluiten bij de Gereformeerde kerk, wordt de pacht opgezegd door de kerkvoogden. Luitzen zei later:  "De Herfoarmen hawwe my fan de pleats setten, mar de Herfoarmen hawwe my ek troch de tiid holpen, as feekoopman!!". Ze krijgen 10 kinderen waarvan op jonge leeftijd vier sterven. In 1899 krijgen ze een zoon Johan. Hij volgt zijn vader op als veekoopman.

8. 1895: Pieter Ymes van der Valk (*1863 te Oosterend) gehuwd in 1888 met Tjitske Rienks Sybrandy (* 1866 te Oosterend) Als zij hun eerste kind krijgen in 1888 staan zij beide ingeschreven als slager. In 1895 komen ze op de boerderij. Ze krijgen 6 kinderen waarvan de eerste Yme jong sterft. De tweede Yme is in 1895 geboren. En een volgende zoon is Rienk Reinder die in 1907 geboren wordt. Nadat de boerderij op de zoon is overgedragen, ging Pieter Ymes als rentenier boer klompen maken. Als één van de eerste inwoners van Oosterend beschikte hij over een auto.

9. 1919: Yme van der Valk ( *1895 in Oosterend) gehuwd 1921 met Janke Jonkman (*1899 in Delfstrahuizen) Zij nemen de boerderij over na het overlijden van Pieter in 1921. Ze krijgen zes kinderen, Antje (*1923), Pieter (*1925), Hendrik (*1927), Tjitze (*1929), Reitze ( *1935) Rienk Reinder (*1937). De laatste is genoemd naar zijn oom. Rienk Reinder wordt fruitteler op een aantal percelen tegen het dorp aan. In zijn voormalige boomgaard is nu de nieuwbouwwijk van Easterein gebouwd. De straatnamen refereren aan de boomgaard.

10. Tjitze van der Valk (1929-2001) gehuwd in 1955 mei Gerlofke Huitema (1931-2009). Ze krijgen zes kinderen, Mellina (*1957), Janke (*1958), Yme (*1960), de tweeling Halbe en Pieter (*1961), en Tjitze (*1963)

De van der Valken waren staan bekend als veefokkers van het Friese rundvee.

11. Yme van der Valk (1960- 2008) Yme volgt zijn vader op. Hij blijft ongehuwd. 

12. Arjen Abma 2006. Arjan komt op de boerderij te wonen om zijn oom te helpen tijdens zijn ziekte. Hij is een zoon van Janke van der Valk, gehuwd met Broer Harmen Abma. Hij blijft hier boeren tot 2017. Daarna wordt de huizinge verkocht en wordt het melkveehouderij bedrijf beeindigd. De familie van der Valk heeft hier 122 jaar geboerd.

13. Sjouke Strikwerda gehuwd met Geartsje...... In 2018 heeft dit jonge stel de boerderij gekocht. 

Vellinga

De familie Vellinga heeft een lange geschiedenis met het dorp Easterein. In vroege tijden als veehouders en vanaf 1800 ook met handel en transport.  Dat begint met een hondenkar, gevolgd door wagen en paard. En natuurlijk ook vervoer over het water. 

In 'Alle Friezen.nl' komt de familie Vellinga voor vanaf de vroegste gegevens. In 1700 woonden Vellinga's in Easterein. De achternaam bestond toen nog niet. De eerste die ik hier wil noemen is Pyter Jans. Hij trouwde in 1792 met Sjoerdsje Tiedes. Ze waren waarschijnlijk veehouder. In de stemcohieren komt Pyter voor als huurder/ gebruiker van percelen land. Ze krijgen vier kinderen, Jan (*1793), Tiede (*1795), Yttje (*1796) en Maike (*1798). Deze jongens namen keren steeds terug in de familie

Jan Pieters Vellinga (1793-1832) gehuwd met Tjitske Ruurds Bootsma (*1789 - 1826) Tjitske stierf bij de geboorte van het eerste kind Pieter Vellinga. Jan wordt ook niet oud. Hij is koopman van beroep en woont op de Foarbuorren 5. De eerste Vellinga die op de Foarbuorren woont. Zijn broer Tiede wordt boer.

Tiede Pieters Vellinga (* 1795) gehuwd in 1817 met Sytske Klases Rispens (1794) Tiede die veehouder is trouwt met een vrouw uit een boerenfamilie. Ze krijgen negen kinderen. Niet alle kinderen bereiken de leeftijd van volwassene. Dat geldt wel voor de zoons Klaas  (*1822), Folkert (*1826), Jan (*1830), Yme (*1833). Niet allemaal kunnen of willen ze boer worden. Folkert ( *1826) blijft in Easterein wonen. Hij volgt zijn oom Jan op als koopman.

Folkert Tiedes Vellinga (*1826- 1902) gehuwd in 1852 met Teetske Jetzes Koopmans (1830-1901). Hij is koopman van beroep. Hij haalt met zijn boot kaas bij de boeren op bestemd voor de export naar Engeland. In 1862 koopt Folkert de helft van een veerboot. De boot vaart van Easterein naar Sneek en Leeuwarden.  Het echtpaar krijgt negen kinderen, waarvan vier jongens en twee meisjes in leven blijven.  Tiede (*1861), Pieter (*1865), (*Jetze), (*1866) en Klaas (*1872). Ze komen in de zaak te werken en doen dat onder de naam van de Gebroeders Vellinga. Folkert koopt in 1878 de Foarbuorren 1 voor het bedrag van fl. 1800,-. De zaken gaan goed. In 1883 koopt Folkert voor een bedrag van fl. 3935 een koopmanshuis. Dit is Foarbuorren 2. Het zal ongetwijfeld een voordeel geweest zijn dat de verkoper een tante van Folkert is van moeders kant. (Antje Klases Rispens) Het huis dat ze kopen is een kaaspakhuis. Naast de fourage handel hebben ze ook een winkeltje. En een handel in klompen.

Tiede Folkerts Vellinga (1861-1920) gehuwd in 1904 met Tietje Jans Prins (1874-1953) Tiede zet het bedrijf voort met zijn broer Pieter (1865-1909) Pieter komt al vroeg te overlijden en Tiede heeft de leiding van het bedrijf. Hij is 43 jaar als hij trouwt. Ze krijgen vier jongens. (Uit het boek Easterein)

Folkert (*1905- 1984) Jan (*1907- 1990) Pieter (*1909- 1980) en Klaas (*1911)

Jan Tiedes Vellinga gehuwd in 1936 met Ymkje Wiersma ( *1910) Ze wonen in de familiewoning aan de Foarbuorren 2. Ze krijgen vier zonen, Tiede, (*1938), Rients deze komt jong te overlijden. Dan krijgen ze weer een zoon die Rients (*1944) wordt genoemd en later nog Folkert (*1948).

Folkert Tiedes Vellinga gehuwd in 1934 met Lucretia (Kee) Schukken (1910- 1976) Zij komen naast  broer Jan te wonen aan de Foarbuorren 4. 

Pieter Tiedes Vellinga gehuwd met Renske de Boer (*1910) woonden aan de Wynserdyk 41. Ze verhuizen in 1951 naar Wommels. 

Klaas Tiedes Vellinga gehuwd in1943 met Harmke (Hammie) Terpstra (*1916-1966) Zij woonden aan de Foarbuorren 8. In 1951 zijn zij verhuisd naar de woning aan de Wynserdyk 41. Ook dat huis blijft in de familie. Na het overlijden van zijn vrouw verhuisd Klaas in 1976 naar Wommels en trouwt met Janna Suierveld.

De Foarbuorren is een straat waar meerdere Vellinga's gewoond hebben: Vanaf 1870:

Foarbuorren 1, Folkert Tiedes en Teatske Jetzes Vellinga- Koopmans 
Foarbuorren 2, Jan en Ymkje Vellinga- Wiersma
Foarbuorren 2, Rients en Neeltje Hinke Vellinga- Wiersma
Foarbuorren 5, Pieter en Gerritje Vellinga- Begeman
Foarbuorren 5, Jan Pieters  en Tjitske Ruurds Vellinga- Bootsma
Foarbuorren 2, Ruurd Vellinga verhuisd naar Nijemirdum
Foarbuorren 8, Klaas en Harmke Vellinga- Terpstra
Foarbuorren 8, Folkert Jans en Geartje Vellinga- Posthuma. Zij wonen anno 2024 hier nog
Foarbuorren 12, Ruerd Vellinga (*1968)

Het familiebedrijf groeide door en in 1955 wordt de voormalige school gekocht aan het Skilplein. De school wordt gebruikt als opslagloods. Een plek die met het groter worden van de vrachtauto's minder geschikt werd. In 1979 wordt er een nieuw bedrijf aan de Sibadawei gebouwd. De eerste steen wordt gelegd door Folkert Tiedes Vellinga (*1906) Het is een bedrijfspand met woning. 

Het blijft een familie bedrijf.


Tiede Jans Vellinga (*1938-1992) gehuwd met Tedde Posthuma (*1942) komen in de bedrijswoning. Tiede is algemeen directeur. Na zijn overlijden verhuisd Tedde naar Harich. De oudste zoon Jan komt in het bedrijf.

Jan Vellinga (*1966) gehuwd met Monique van de Berg (*1968) In 1995 komen zij in de bedrijfswoning te wonen. Hun zoon Tiede (*1994) zit in ook mee in het bedrijf. (2024)

Bedrijfs opbouw

Directie per Juni 2022

Pieter Vellinga Afdeling transport planning
Jan Vellinga Afdeling fourageverkoop

Personeelsleden 
F. Vellinga All round chauffeur
T. Vellinga All round chauffeur
A. Vellinga All round chauffeur
N. Wiedijk Administratief medewerkster