Bewenners Tsjerkebuorren

Bewenners Tsjerkebuorren
©: Jetske Santema

Wa hawwe der allegearre wenne oan de Tsjerkebuorren?

De skriuwers fan it boek Easterein hawwe dêr ûndersyk nei dien en it fêstlein oant de publikaasjedatum (1995) Yn dit finster is gebrûk makke fan de ynformaasje út it boek, en dêrnei keppele oan de wenning. Oangeande de bewenners fan nei 1995 ûntbrekke in flink tal gegevens. Beskikke jo wol oer dizze ynformaasje, dan hearre wy dat graach. Oer de mail of op oare wize.

Om it oersichtlik te hâlden binne de huzen dy 't gearfoege / ferboud binne nei ien wenning twa kear opnommen.

Colofon

Boek Easterein en info fan bewenners

© Tekst: Jetske Santema © Foto voorblad: Jetske Santema

Relatearre ynformaasje


Foto’s

Tsjerkebuorren 33, Slachterij
De slachterij is boud yn 1904 yn opdracht fan Lolke Bouma (1876 -1958 ). Lolke Bouma begûn as meiwurker by Hessel O. Zijlstra oan de Foarbuorren. Doe 't er in eigen bedriuw begjinne woe hat syn heit

Disclaimer

Tsjerkebuorren 31, bakkerij/
Yn 1868 is dizze bakkerij boud yn opdracht fan Hendrik Johannes Althuizius (1832 -1901) De earste stien is lein troch syn soan Johannes (10 jier ). Syn frou wie Antje S. Zandstra (1837 -1918 ). Yn 191

Disclaimer

Tsjerkebuorren 29 (Us Gebou)
De wenning oan de foarkant fan Us Gebou (Ald Skoalle) is troch meardere kosters bewenne. 1. Geeske J. Sandstra (1862 -1945) widdo fan Bauke P. de Jong (1845 - 1899) 2. Douwe Jabiks Zandstra (1862 -19

Disclaimer

Tsjerkebuorren 27
No 27 is boud yn 1865. Op it plak dêr 't earder de wenning stie dy 't hearde by de iepenbiere skoalle (efterside ). Master Wichert Arnoldus Baars (1816 -1892) wenne op dit plak. Nei syn pensjonearrin

Disclaimer

Tsjerkebuorren 25
Yn 1870 wennen Pieter Ydes Offringa (1835) troud mei Pietje Huisma (1840) op dit adres. Yn 1886 kamen Bouwe Fokkens (1862 -1890) mei Yttje Sandstra (1863 -1941) der te wenjen. It wiene skuonmakkers. Y

Disclaimer

Tsjerkebuorren 23
Op it plak dêr 't dizze wenning stiet wenne yn 1832 de ' sjirurgijn ', de dokter fan Easterein, H.W. van der Ploeg - Born. Yn dit hûs hawwe dernei Tiede Hettes Ypma (1839 -1913) en Aafke Dijkstra (

Disclaimer

Tsjerkebuorren 23, winkel
Doetiids de winkel fan Alle Ypma yn 1915. Letter waard it de Vivo winkel fan Tiede en Alie Ypma. Tusken Tsjerkebuorren 23 en nr. 25 hat in hûs stien. It paad tusken nr. 19 en nr. 23 waard fanâlds it

Disclaimer

Wente neist nr 23 en 25 (1945 ûngefear)
Hjir wennen Piter Jetzes Wiersma (1848 -1917) mei syn frou Akke (Sjoerd) Zandstra (1856 -1921 ). Hy wie brêge betsjinner en kloklieder. Nei syn ferstjerren naam syn frou it kloklieden oer en ferkocht

Disclaimer

Tsjerkebuorren 19
Yn 1870 hie Harmen Bosma (1814 -1890) hjir in winkel mei syn frou Martje Brouwer (1824 ). Yn 1881 waard de winkel oernaam troch syn soan Hendrik Bosma (1843 -1899 ). Hy wie troud mei Fritia de Gavere

Disclaimer


Manufaktueren winkel 1962 Op de foto Haye Bergstra (1912 -1988) mei syn frou Elsje Koen (1913 - 1993) Sy binne yn 1936 hjir kaam. Yn 1976 naam soan Ariën (Arie) Bergstra (1939) mei syn frou Aaltje Ru

Disclaimer

Tsjerkebuorren 17 (B)
Nei alle gedachten wennen hjir Oeds Bokkes Dantuma (1828 -1884) mei Jantje Sandstra (1845 -1917 ). Dizze man wie in grut fioelespiler en fersoarge muzyk op dûnsjûnen yn de omjouwing. Yn 1925 kaam Ge

Disclaimer

Tsjerkebuorren 17 (A)
Nûmer 17 waard yn twaen bewenne. Yn it foarste part wennen om 1890 hinne Jan Hilverda (1826 -1895) en Maaike Bakker (1828 -1913 ). Dêrnei Rinse Arriens Dijkstra (1855 -1935) mei Hielkje Gerrits Kreg

Disclaimer

Tsjerkebuorren 5
Yn dit hûs hat om 1900 hinne wenne Luitzen Schaafsma (1852 - 1924) ôfkomstich fan Boazum. Hij wie troud mei Trijntje W. Jorritsma (1858 - 1906 ). Dêrnei kamen hjir te wenjen Stoffel Stoffelsma (189

Disclaimer