Schoolfoto`s

Schoolfoto`s
©: Jetske Santema

Klassefoto`s lagere school/ basisschool. 

De foto's die te zien zijn, vanaf 1912 tot......

De foto in het hoofdvenster is uit het boek van Easterein genomen in 1995 en alle kinderen die op dat moment op school waren staan er op.

Het valt op dat op de oude foto's namen staan van grootouders van de mensen die nu nog in het dorp wonen. Het is leuk om deze namen tegen te komen.

Colofon

Boek Easterein en alle oaren dy't spul ynbrocht ha.


© Tekst: Jetske Santema - © Foto voorblad: Jetske Santema

Gerelateerde informatie


Foto’s

Op de wynserdyk:
Onderste rij, v.l.n.r. Broer Harm Abma, Tsjerk Okkema,3x?, Kokkie Hofstra?, 5x?, Siemie Sjaarda Staand: Jarich Hylkema, Anne Abma, Gerrit de Haan, Wybren Arema, ?, Nynke Santema, 2x?, Sake Strikwerda,

Disclaimer

Klassefoto
Leraren: G. Wijma, A, Kornelis, J. Strikwerda en R. De Haan. Staande v.l.n.r. Harm v.d. Meulen, Anton Houtsma, Syb Bergsma, ? Reitsma, ? Reitsma, Hindrik Kuiper, Johannes Nauta, Kees Hofstra. Zittend:

Disclaimer

Schoolreisje 3 oudste klassen
1e rij: v.l.n.r. meester A. Kornelis, Siemie Sandstra, Klaske Vellinga, Jetske Zijlstra, Willy Medemblik, Woppie Dijkstra, Baukje Okkema, Appie Reitsma, juf Kuiper, mevr. Reitsma, meester Stikwerda, D

Disclaimer

Voor Us Gebou 1954
Achterste rij v.l.n.r. : meester D. Lammersma, juf J.P. Tiersma, 2e rij kinderen: Johan Abma, Enne Bruinsma, Hylke Vollema, Harm Heeg, Minne Sandstra, Gerrit H. Joustra, Jelle Wiersma, ? , ? de Jong

Disclaimer

Voor Us Gebou 1954
Links en rechts staan meester D. Lammersma en juf Durkje Bruinsma. v.l.n.r. , ? , ? , Tsjalling Stapersma, ? , Berber Zwaagstra, ? , ? , Reinder Ypma, Jacob de Jong, ? , ? , Grietje de Jong, ? , ? ,

Disclaimer

Kleuterschool 1952
v.l.n.r met de klok mee: Tynke Joustra, Poppie Soumokil, onbekend, onbekend, Juf Rinkje v.d. Wal, Froukje Hoekstra, Jinke Stilma, onbekend, Tineke Sandstra, onbekend, onbekend,

Disclaimer

Schoolreisje naar Gaasterland 1932
Achterste rij v.l.n.r. Jan Joustra, Enno Bruinsma, Juf Berendsen, vrouw Houtsma, Mary Joustra, vrouw Froentjes, vrouw E. Bruinsma, vrouw Engelsma- Hornstra, Wybren Engelsma, Yde Ringnalda, meester G

Disclaimer

Schoolfot 1930
Klaas Sijtsma, D. Warringa, Annie v.d. Valk, meester Pieter Rypstra, Klaas Engelsma, Klaske Vellinga, Johannes Levering, Fokeltje Bruinsma, G. De Koe, Juf Berendsen. 2e rij: Fedde Engelsma, Tiede Vel

Disclaimer

Schoolfoto rond 1930
Achterste rij v.l.n.r. : Marijke Leeman, Foppe Wijnia, Meester, Thea Houtsma, Jouke Houtsma, Tetje Hoekstra, Tinus Hoekstra, Dirkje Jansen, ? , juf Berendsen. 2e rij: Klaas Dijkstra, Riemkje Wijnia, R

Disclaimer

Schoolfoto van 1928
Achterste rij: v.l.n.r. Juf Berendsen, Fokeltje Bruinsma, T Hiemstra, Tine Kamstra, Tamme Reitsma, Jantje Groustra, ? , Afke Sybrandy, Lysbeth de Vries, ? Jansen, L. Sjaarda. 2e rij: Tinus Hoekstra, J

Disclaimer

Schoolfoto rondom 1921
Bovenste rij: v.l.n.r. Meinte Vierstra, Klaas Vellinga, Pieter Kamstra, Haaie Vellinga, Tjalling Hoekstra, Jan Bergsma. 2e rij: meester ten Hoeve, Sjoukje Meijer, Hiske Scheepsma, Rinske Gaastra, ? ,

Disclaimer

Schoolfoto uit 1907 Chr. Nat. Onderwijs
Achterste rij: Meester Visser, Gerrit Bruinsma, Sjuk Sandstra, Bouke Frankena, Hidde Frankena, Houkje Frankena, Afke Jongema, (baby is Tiede Ypma, J. Ypma Schouwerwou, master Ornee (hoofd meester) Twe

Disclaimer

1965
Leerkrachten: v.l.n.r. J. Strikwerda, A. Kornelis, G. Wijma, R. de Haan. 2e rij: Wiepkje Santema, Fetsje Dijkstra, Attie Stuiver, Melline Kuiper, Lolkje Kuiper, Djoke v.d. Brug, Jelle v.d. Meulen, Syt

Disclaimer

De klas die in 1985 van de basisschool af gaat.
Bovenste rij: v.l.n.r. Marco Reinhoudt, Hilda v.d. Meulen, Germ Faber, Geertsje Schaafsma, Rients Rienstra. Under: meester J. Strikwerda, Peter Sybesma, Laas Sybesma, Jan Orsel, Gerben Kooistra, Jolan

Disclaimer

Klassefoto 1984
Achterste rij: meester Hingst, Tjitske Strikwerda, Atsje Jagersma, Durkje Bouma, Wytske Vellinga, Auke Jellema, Jaap Smink, Teunis Hofstee, meester Strikwerda. 2e rij: Wilma Jelsma, Jannie Baarda, Pie

Disclaimer

Omstreeks 1965
Leerkrachten, A. Kornelis, G. Wijma, R. de Haan en J. Strikwerda. v.l.n.r.: Appie Reitsma, Mieke Hofstra, Pieter v.d. Valk, Hannie v.d. Heide, Jan Bergsma, Akke Sjaarda, Marijke Rinsma, Hans de Jong,

Disclaimer

Schoolfoto 1965
v.l.n.r. staande: de leerkrachten, A. Kornelis, j. Strikwerda, G. Wijnia, R. de Haan, Daaronder: Janke Hoekstra, Dukke Zijlstra, Antje Medemblik, Lieuwkje Tjalsma, Dukke Hofsta, Willem Rinsma, Rinder

Disclaimer

Schoolreisje Norg 1967 Klassen 1-2-3
Bovenste rij v.l.n.r. : Kees Hofstra, Maaike- Annie Zijlstra, Fetsje Dijkstra, Alie Zijlstra, Lutske Stuiver, Harm v.d. Meulen, Lammie Bisschop, Jannie v.d. Heide, Anneke v.d. Eems, Anton Houtsma, Joh

Disclaimer

Op het Schoolplein
1e rij: Tsjerk Okkema, Broer Harm Abma, Jarich Hylkema, Gerrit de Haan, Pier de Vries, ? Hoekstra, Jan van Asselt en Wybren Arema 2e rij: Jeltsje de Jong, Siemie Sjaarda, Sietske Engelsma, Tineke

Disclaimer

Laatste klassen voordat de school verhuisde (1952- 1953)
Meester A.Kornelis v.l.n.r. : Minny Wietsma, Annie Bouma, Jan Hiemstra, Jellie Postma, Janke Postma, Hanny Postma, Oepke de Jager, Pieter Spoelstra, Feike Spoelstra, Sjoerd Spoelstra, Ypke Smeding, Ro

Disclaimer

Schoolreisje met de boot naar Paterswolde 1927
Achterop: meester Boschma, meester Froentjes, Yde Ringnalda, Inne Bruinsma, Pier Noordmans, ds. De Vries, in de boot rechts: vrouw Enne Bruinsma, vrouw P. Noordmans, juffer Froentjes, vrouw Ringnalda

Disclaimer

Schoolreisje 1923
Bovenste rij v.l.n.r. meester Kamminga of Folkerts, Jan Jongema, Jaap Noordmans, Sjoerd Jongema, Meinte Vierstra, Haaie (Kip), Jacobje Brinksma, Atsje de Vries, Anna Vollema, Anne Overal, Heep Kuiper,

Disclaimer

Kleuterschool 1954
Achterste rij v.l.n.r. ? , Theo Bergstra, Theo Jelsma, Meindert Kalverda, Bouke Overal, Lolke Zijlsta, Klaas Strikwerda, Wiepke ten Dam, Folkert Vellinga, Geert Hiemstra, Arie Klarenbeek, ? , Yde Sja

Disclaimer

Leerkrachten basisschool 1985
Op hurken: Jan Strikwerda en ?? tussen in staand Juf Kuiper Staand: Anneke Bruinsma, Ph. Hingst, Antje Lolkema, Jan van Asselt, Griet Breeuwsma, en Ineke Duipmans.

Disclaimer

Kleuterschool 1985 op
Achterste rij: Gerdyke v.d. Heide, Riemer Visser, Akke de Jong, Rixt Kok, Juf Anneke Bruinsma. 2e rij: Ingrid Velzen, Andries Feenstra, Hylke Joustra, Syb Overal, Jentsje Jorritsma, Carien Kolk. 3e ri

Disclaimer

Zesde klas 1972
Staand v.l.n.r. : Els Vijfhuizen, Maaike Annie Zijlstra, Gerrie Schaafsma, Lutske Stuiver, Jannie Hofstee, Dick Stegenga, Harm v.d. Meulen, Tsjitske Tjalsma, Nannie Okkema, Pieter Hofstra, meester J

Disclaimer

Schoolfoto 1953
Achterste rij: Juf Wijma, Wieke Abma, Geertsje Ypma, Klaske de Jong, Jan Tuinstra, Hindrik v.d. Eems, Pieter de Koe, Balt de Vries, Henk Rispens, Winfrid Kornelis, meester Boersma. 2e rij: Geertje v.d

Disclaimer

Geboortejaren 1948- 1950
Schoolfoto 1956 nieuwe school. Staand v.l.n.r. onbekend, Oeke Leeman, Tineke Joustra, Bauke Overal, Tineke Sandstra, Klaske Hofstra, daarachter Jehannes Santema, Janke Nies Reitsma, Rechts achter haar

Disclaimer

Juffrouw Berendsen
Bewaarschoolhoudster te Oosterend, dat stond in de Leeuwarder krant te lezen van 2 juni 1939. Juffrouw Berendsen heeft 45 jaar voor de klas gestaan, was in 1895 in dienst gekomen. Ze was een begrip in

Disclaimer

Klassen 3 en 4 voor oude school
Op de knieën: onbekend, Lipkje de Boer, onbekend, Minte de Boer, Jantje Rienstra, Tine v.d. Vliet, Gaatske Jacobi, Trienke Stapersma, Marie Hiemstra. Staand v.l.n.r.: Heiltsje Kornelis, Douwe Korneli

Disclaimer

Kleuterschool 1950
De kleuterjuf links is Rinkje v.d.Wal.

Disclaimer

Kleuterklas uit 1935
Er was wel speelgoed, maar de kinden zaten wel strak in de banken. Linker rij van achter naar voren: Hindrik Boersma, Romke Jager, Sije Zwever, Andries Vollema, Douwe Houtsma, Reinder Rijpma, Trienk

Disclaimer

School met den Bijbel
Geen omschrijving

Disclaimer

Kleuterschool
Juf Berendsen staat links op de foto.

Disclaimer

Lagere school
Christelijke school Oosterend

Disclaimer

Voor 1923
Geen omschrijving

Disclaimer

Meester Kornelis voor de klas
Meester kon heel mooi vertellen. Er zijn allerlei verhalen die beginnen "master Kornelis hat ús dat ferteld'.

Disclaimer

Kleuterklas met Rinkje v.d.Wal
Rondom1950

Disclaimer

Oudere kinderen
Op het Skilplein

Disclaimer

Kleuterschool 1946
De leerkracht is Anneke van der Meer. v.l.n.r. van boven : Anneke v.d.Meer, Hindrik de Jong, onbekend, Saapke Sytsma, Anny Hoekstra, Jelle Wiersma, Harm Kamstra, Klaas Abma. Tweede rij: Hein Hoekstra,

Disclaimer

De juffen
Rinkje van der Wal met Froukje.

Disclaimer

Kleuterschool
Met juf Rinkje van der Wal op het Skilplein

Disclaimer

Kleuterschool
Jaren 50

Disclaimer

Kleuterschool
In de dertiger jaren gemaakt met juf Berendsen. Detail is het speelgoed, de fiets, de kruiwagen, auto en meisje achter houdt een pop vast.

Disclaimer

Schoolfoto 1929
De mode was toen matrozen kleding

Disclaimer

Schoolreisje naar Mirns
Geen omschrijving

Disclaimer

Op het Skilplein
Met Rinkje van der Wal

Disclaimer

Schoolreis naar Assen
Aan de kleren te zien rond 1935

Disclaimer

Schoolklas geboortejaar 1953
Van boven, v.l.n.r.: Juf Wijma, Sjouke Strikwerda, Rein Strikwerda, Jan de Jong, Ype Joustra, Sjirk Hofstra, Iede Cnossen, Jappie Medemblik, Rindert v.d.Eems, Sjoerd Zijlstra. 2e rij: Jannie Sjaarda,

Disclaimer

In de school
v.l.n.r. Jan Bruinsma met A. Kornelis en juf G. Wijma

Disclaimer

Schoolklas 1923
Waarschijnlijk was het de tweede klas. Leerkrachten waren: juffrouw Berendsen, meester van der Hem en meester Smit rechts.

Disclaimer

Schoolfoto van voor 1923
Op de lei staat geschreven: B. sch Oosterend, kan betekenen dan de bewaarschool er bij was. Ook gezien de kleintjes vooraan.

Disclaimer

Klassefoto 1924
Pieter Hiemstra

Disclaimer

Klassefoto 1925
Chr. school Oosterend 2, is op het bord te lezen. De kinderen kijken net als de leerkrachten zeer ernstig.

Disclaimer

Klassefoto
Dit was zoals op het bord staat te lezen op 10-9-1928. De kinderen kijken nog steeds ernstig. Achterin staat iemand die lacht als enige. Achter Oege Kamminga. v.l.n.r. Bovenste rij: Dirkje Baarda, Fe

Disclaimer

Schoolfoto 1946
De klassen 5,6,7 v.l.n.r. Griet Sandstra, Hiske Vollema, Jikke Ypma, Ymkje Abma, Griet Leeverink, Melle Zwerver, Wiebe de Boer, Sietske Okkema, Tine Jongema, Douwe Houtsma, Rinke Hiemstra, Pieter Zijl

Disclaimer

Schoolfoto uit 1945
Boven v.l.n.r. Juf Tiersma, M. Lammertsma, Joh. Keuning, Jopie joustra, Janke Jacobi, Yke Hiemstra, Piter Sandstra, Klaas Vellinga, Tiede p. Vellinga, Folkert Faber, Chris Postma, Nolly Bergstra, Jan

Disclaimer

Schoolreis 1948
Geen omschrijving

Disclaimer

Leerkrachten 1955
v.l.n.r. Meester A, Kornelis, Juffrouw G. Wijma en Eeltsje Bootsma

Disclaimer

April 1959
v.r.n.l. A. Kornelis, G. Wijma, J.B., Marten de Boer, Wiebe ten Cate

Disclaimer

Kwekelingen
Geen omschrijving

Disclaimer

Geboortejaar 1943-1944
Schooljaar1955- 1956 gemaakt aan de Skoallestrjitte op de nieuwe school. Het gaat hier om klas 5 en 6. Bovenaan: v.l.n.r. Rients Vellinga, Wiebe Cnossen, Wim Schuijff, Sjoerd Jongema, Feike Spoelstra,

Disclaimer

geboortejaar rond 1939
Met dank aan : Yt Scheltema- Bergsma Foto is nog gemaakt op Skilplein. Klassen 5 en 6 (mischien 7) Bovenste rij, v.l.n.r. Abeta Rienstra, Griet Riegstra, Iet Bergsma, Gillie Fijnia, Sjerpje Ypma, Luts

Disclaimer

Geboortejaar rond 1934
De kombinaasjeklasse 5 en 6 (groep 7 en 8) earne tusken april en septimber 1954 foar de ‘nije’ skoalle. . Boppeoan, f.l.n.r. De fiif jonges op de boppeste rige: Gosse Hoekstra , Jurjen Joustra ,

Disclaimer

Een deel van de 5e klas, school Skilplein
De rij voor de platen: Na Maarten Suomokil komme Krik de Bruin en Pieter van der Valk, dan volgt Nelis Schuijf. Die zit alleen en het zou kunnen dat Marten Visser naast hem zat, want die zat in de k

Disclaimer

Geboortejaar 1956
Schoolfoto 1960 Achterste rij: v.l.n.r. Lolkje Kuiper, Mellina Kuiper, Alie Kalverda, Klaske Vellinga, ? Zwerver, Afke Arema, Mieke Hofstra, Folkje Visser tussen in: Martha Grouwstra, Djoke van der Br

Disclaimer

Geboortejaar rond 1985
Skoallefoto 1995 Achteraan, v.l.n.r. Edwins Stoffelsma, Tjipke Okkema, Kees Zijlstra, Sietske van der Veen, Hennie Bouma, Gloria Oliviero. 2e rij: Jildou Wiersma, Mirije van Urk, Pieter de Boer, Hend

Disclaimer

Geboortejaar rond 1977
bovenste rij: Francine, Gerrit Evert Tacoma, Leendert Heeres, Ernest Loor, daarachter Jan van Asselt, Aise de Jong, Doutsje Brouwer, Hotty Stilma, Auke Sybesma. middelste rij: Leendert van der Meulen,

Disclaimer

Geboortejaar rond 1978
Achteraan v.l.n.r : Juf Griet Breeuwsma, Sjoukje Haitsma, Siemen Bouma, Esther Vellinga, Hannie Overal, Joke Santema. 2e rij fan boven: Linda van Schepen, Maarten de Bruin, Jacob Fopma, Esther Langera

Disclaimer

leerkrachten Foareker
v.l.n.r, Jan Strikwerda, Antje Lolkema, Ineke Duipmans. Achter: Phillipus Hingst. Voor: Jan van Asselt

Disclaimer

Foto 1984
Achterste rij v.l.n.r. Eduard Bergstra, Bert Smink, Thialda Dijksta, Anneke v. Beelen, meester Jan v. Asselt, Folkert Rients Vellinga, Sjoerd Bonnema, Jan Jetse Brouwer, Jaap André Haitsma. 2e rij: G

Disclaimer