Economie


Uitgelichte vensters

Vellinga

De familie Vellinga heeft een lange geschiedenis met het dorp Easterein. In vroege tijden als veehouders en vanaf 1800 ook met handel en transport.  Dat begint met een hondenkar, gevolgd door wagen en paard. En natuurlijk ook vervoer over het water. 

In 'Alle Friezen.nl' komt de familie Vellinga voor vanaf de vroegste gegevens. In 1700 woonden Vellinga's in Easterein. De achternaam bestond toen nog niet. De eerste die ik hier wil noemen is Pyter Jans. Hij trouwde in 1792 met Sjoerdsje Tiedes. Ze waren waarschijnlijk veehouder. In de stemcohieren komt Pyter voor als huurder/ gebruiker van percelen land. Ze krijgen vier kinderen, Jan (*1793), Tiede (*1795), Yttje (*1796) en Maike (*1798). Deze jongens namen keren steeds terug in de familie

Jan Pieters Vellinga (1793-1832) gehuwd met Tjitske Ruurds Bootsma (*1789 - 1826) Tjitske stierf bij de geboorte van het eerste kind Pieter Vellinga. Jan wordt ook niet oud. Hij is koopman van beroep en woont op de Foarbuorren 5. De eerste Vellinga die op de Foarbuorren woont. Zijn broer Tiede wordt boer.

Tiede Pieters Vellinga (* 1795) gehuwd in 1817 met Sytske Klases Rispens (1794) Tiede die veehouder is trouwt met een vrouw uit een boerenfamilie. Ze krijgen negen kinderen. Niet alle kinderen bereiken de leeftijd van volwassene. Dat geldt wel voor de zoons Klaas  (*1822), Folkert (*1826), Jan (*1830), Yme (*1833). Niet allemaal kunnen of willen ze boer worden. Folkert ( *1826) blijft in Easterein wonen. Hij volgt zijn oom Jan op als koopman.

Folkert Tiedes Vellinga (*1826- 1902) gehuwd in 1852 met Teetske Jetzes Koopmans (1830-1901). Hij is koopman van beroep. Hij haalt met zijn boot kaas bij de boeren op bestemd voor de export naar Engeland. In 1862 koopt Folkert de helft van een veerboot. De boot vaart van Easterein naar Sneek en Leeuwarden.  Het echtpaar krijgt negen kinderen, waarvan vier jongens en twee meisjes in leven blijven.  Tiede (*1861), Pieter (*1865), (*Jetze), (*1866) en Klaas (*1872). Ze komen in de zaak te werken en doen dat onder de naam van de Gebroeders Vellinga. Folkert koopt in 1878 de Foarbuorren 1 voor het bedrag van fl. 1800,-. De zaken gaan goed. In 1883 koopt Folkert voor een bedrag van fl. 3935 een koopmanshuis. Dit is Foarbuorren 2. Het zal ongetwijfeld een voordeel geweest zijn dat de verkoper een tante van Folkert is van moeders kant. (Antje Klases Rispens) Het huis dat ze kopen is een kaaspakhuis. Naast de fourage handel hebben ze ook een winkeltje. En een handel in klompen.

Tiede Folkerts Vellinga (1861-1920) gehuwd in 1904 met Tietje Jans Prins (1874-1953) Tiede zet het bedrijf voort met zijn broer Pieter (1865-1909) Pieter komt al vroeg te overlijden en Tiede heeft de leiding van het bedrijf. Hij is 43 jaar als hij trouwt. Ze krijgen vier jongens. (Uit het boek Easterein)

Folkert (*1905- 1984) Jan (*1907- 1990) Pieter (*1909- 1980) en Klaas (*1911)

Jan Tiedes Vellinga gehuwd in 1936 met Ymkje Wiersma ( *1910) Ze wonen in de familiewoning aan de Foarbuorren 2. Ze krijgen vier zonen, Tiede, (*1938), Rients deze komt jong te overlijden. Dan krijgen ze weer een zoon die Rients (*1944) wordt genoemd en later nog Folkert (*1948).

Folkert Tiedes Vellinga gehuwd in 1934 met Lucretia (Kee) Schukken (1910- 1976) Zij komen naast  broer Jan te wonen aan de Foarbuorren 4. 

Pieter Tiedes Vellinga gehuwd met Renske de Boer (*1910) woonden aan de Wynserdyk 41. Ze verhuizen in 1951 naar Wommels. 

Klaas Tiedes Vellinga gehuwd in1943 met Harmke (Hammie) Terpstra (*1916-1966) Zij woonden aan de Foarbuorren 8. In 1951 zijn zij verhuisd naar de woning aan de Wynserdyk 41. Ook dat huis blijft in de familie. Na het overlijden van zijn vrouw verhuisd Klaas in 1976 naar Wommels en trouwt met Janna Suierveld.

De Foarbuorren is een straat waar meerdere Vellinga's gewoond hebben: Vanaf 1870:

Foarbuorren 1, Folkert Tiedes en Teatske Jetzes Vellinga- Koopmans 
Foarbuorren 2, Jan en Ymkje Vellinga- Wiersma
Foarbuorren 2, Rients en Neeltje Hinke Vellinga- Wiersma
Foarbuorren 5, Pieter en Gerritje Vellinga- Begeman
Foarbuorren 5, Jan Pieters  en Tjitske Ruurds Vellinga- Bootsma
Foarbuorren 2, Ruurd Vellinga verhuisd naar Nijemirdum
Foarbuorren 8, Klaas en Harmke Vellinga- Terpstra
Foarbuorren 8, Folkert Jans en Geartje Vellinga- Posthuma. Zij wonen anno 2024 hier nog
Foarbuorren 12, Ruerd Vellinga (*1968)

Het familiebedrijf groeide door en in 1955 wordt de voormalige school gekocht aan het Skilplein. De school wordt gebruikt als opslagloods. Een plek die met het groter worden van de vrachtauto's minder geschikt werd. In 1979 wordt er een nieuw bedrijf aan de Sibadawei gebouwd. De eerste steen wordt gelegd door Folkert Tiedes Vellinga (*1906) Het is een bedrijfspand met woning. 

Het blijft een familie bedrijf.


Tiede Jans Vellinga (*1938-1992) gehuwd met Tedde Posthuma (*1942) komen in de bedrijswoning. Tiede is algemeen directeur. Na zijn overlijden verhuisd Tedde naar Harich. De oudste zoon Jan komt in het bedrijf.

Jan Vellinga (*1966) gehuwd met Monique van de Berg (*1968) In 1995 komen zij in de bedrijfswoning te wonen. Hun zoon Tiede (*1994) zit in ook mee in het bedrijf. (2024)

Bedrijfs opbouw

Directie per Juni 2022

Pieter Vellinga Afdeling transport planning
Jan Vellinga Afdeling fourageverkoop

Personeelsleden 
F. Vellinga All round chauffeur
T. Vellinga All round chauffeur
A. Vellinga All round chauffeur
N. Wiedijk Administratief medewerkster