Nieuws:


Uitgelichte vensters:

Stittens Op dit plak is iuwenlang buorke. Yn de boeken komt Dotte " Doania " op Stittens foar as eigenierde boerinne, dat is yn it jier 1453. Se wol har besit oerdrage oan de tsjerke, ûnder it behear fan de tsjerkfâden.
Sa komt dizze pleats yn dizze perioade by it tsjerklik besit.
It besit hie ek in spesjale namme, it Vrijleen, it wie in stúdzjelien.
Yn 1748 slagget it net om in hierboer te finen.
Yn Snits wurdt ûnder tromgeroffel bekend makke dat de pleats te hier is.
Der komt in Sjoerd Heerz foar ien jier op de buorkerij.
De hûzinge is yn minne kondysje, en wurdt dan ferboud.
Letter yn de 19e iuw komme we nammen tsjin dy 't noch altyd bekend binne yn Easterein.
De pleats dy 't der no stiet is boud yn 1911. De âlde pleats stie mear eastlik.


1. Wybe Djurresz troud yn 1734 mei Pyttryk Tijssens.
Yn de earste helte fan de 18e iuw warret de feepest om, en ek de feesteapel fan Wybe Djurresz wurdt troffen. Wybe Djurres kin de hier net mear betelje en de hier wurdt opsein.
Hy komt yn de boeken foar as âlderling, it pear docht belidenis yn 1772.

2. Lolke Martens troud mei Tryntje Andrys.
Se komme yn 1712 fan Dearsum yn Easterein.
It is net dúdlik wannear 't sy krekt op de pleats komme; wol dat se yn 1748 de pleats ferlitte.
Lolke stjert yn 1759.
Om yn it libbensûnderhâld te foarsjen ferkeapet de widdo ûnder oare bôle by in begraffenis, sa stiet beskreaun yn 1766.

3. Sjoerd Heeres troud yn 1749 mei Trijntje Sybrens.
Sy komme yn 1748 op de pleats.
De pleats is ferfallen en wurdt dan ferboud.
Heeres is oansletten by de katolike tsjerke.

4. Unbekend

5. 1809: Durk Douwes Sandstra (* 1778) troud yn 1813 mei Antje Keimpes van Dijk (* 1778 ). Antje stjert yn 1816, se hawwe in bern fan twa jier.
Yn 1818 trout Durk mei Tjaltje Klases Bantsma. ( * 1791 ). Durk Douwes komt te stjerren yn 1826. De widdo buorket fierder, sy ervet it fruchtgebrûk.

6. 1842: Alle Dirks Dijkstra (* 1803) troud yn 1842 mei Geeltje Reinders Kooistra (* 1813) Ek Alle komt te stjerren op 54 jierrige leeftiid. Syn 10 jier jongere widdo krijt it fruchtgebrûk.

7. 1880: Lútzen Schaafsma (* 1853) troud yn 1880 mei Trijntje Jorritsma (* 1858) Sy buorkje dêr oant 1895. Omdat sy har oanslute by de Grifformearde tsjerke, wurdt de pacht opsein troch de tsjerkfâden.
Lútzen sei letter: " De Hervormen hawwe my fan de pleats setten, mar de Hervormen hawwe my ek troch de tiid holpen, as feekeapman!! ". Se krije 10 bern wêrfan 't op jonge leeftiid fjouwer stjerre. Yn 1899 krije se in soan Johan. Hy folget syn heit op as feekeapman.Stittens 

8. 1895: Pieter Ymes van der Valk (* 1863 te Easterein) troud yn 1888 mei Tjitske Rienks Sybrandy (* 1866 te Easterein) As sy harren earste bern krije yn 1888 steane hja beide ynskreaun as slachter. Yn 1895 komme se op de pleats. Se krije 6 bern wêrfan 't de earste Yme jong stjert. De twadde Yme is yn 1895 berne.
En in folgjende soan is Rienk Reinder dy 't yn 1907 berne wurdt.
Nei 't de pleats op de soan oerdroegen is, makke Pieter Ymes as rintenier boer klompen.
As ien fan de earste ynwenners fan Easterein beskikte hy oer in auto. { _ 51974 left 200px_ }

9. 1919: Yme van der Valk (* 1895 yn Easterein) troud 1921 mei Janke Jonkman (* 1899 yn Dolsterhuzen) Hja nimme de pleats oer nei it ferstjerren fan Pieter yn 1921.
Se krije seis bern, Antje (* 1923 ), Piter (* 1925 ), Hendrik (* 1927 ), Tjitze (* 1929 ), Reitze (* 1935) Rienk Reinder (* 1937 ).
De lêste is neamd nei syn omke. Rienk Reinder wurdt fruitteler op in tal perselen tsjin it doarp oan. Yn syn eardere hôf is no de nijbouwyk fan Easterein boud. De strjitnammen referearje oan it appelhôf.

10. Tjitze van der Valk (1929 -2001) troud yn 1955 mei Gerlofke Huitema (1931 -2009 ).
Se krije seis bern, Mellina (* 1957 ), Janke (* 1958 ), Yme (* 1960 ), de twilling Halbe en Pieter (* 1961 ), en Tjitze (* 1963) De Van der Valken wiene stean bekend as feefokkers fan it Fryske fee.

11. Yme van der Valk (1960 - 2008) Yme folget syn heit op.
Hy bliuwt frijfeint.

12. Arjen Abma 2006.
Arjan komt op de pleats te wenjen om syn omke te helpen tidens syn sykte.
Hy is in soan fan Janke van der Valk, troud mei Broer Harmen Abma.
Hy bliuwt hjir buorkjen oant 2017.
Dêrnei wurdt de pleats ferkocht en komt der in ein oan de  melkfeehâlderij. De famylje van der Valk hat hjir 122 jier buorke.

13. Sjouke Strikwerda troud mei Geartsje.. Yn 2018 hat dit jonge stel de pleats kocht.

De famylje Vellinga skriuwt in lange skiednis mei it doarp Easterein.
Yn iere tiden as feehâlders en fan 1800 ôf ek mei hannel en transport.
Dat begjint mei in hûnekarre, folge troch wein en hynder. En fansels ek ferfier oer it wetter.
Yn ' Alle Friezen.nl ' komt de famylje Vellinga foar fan de ierste gegevens ôf.
Yn 1700 wennen der al Vellinga's yn Easterein. De efternamme bestie doe noch net.

De earste dy 't ik hjir neame wol is Pyter Jans. Hy troude yn 1792 mei Sjoerdsje Tiedes.
Se wiene nei alle gedachten feehâlder. Yn de stimkohieren komt Pyter foar as hierder / brûker fan perselen lân. Se krije fjouwer bern, Jan (*1793), Tiede (*1795), Yttje (*1796) en Maike (*1798).

Jan Pieters Vellinga (1793 -1832) troud mei Tjitske Ruurds Bootsma (1789 -1826). Tjitske stoar by de berte fan it earste bern Pieter Vellinga. Jan wurdt ek net âld.
Hy is keapman fan berop en wennet op de Foarbuorren 5. De earste Vellinga dy 't op de Foarbuorren wennet. Syn broer Tiede wurdt boer.

Tiede Pieters Vellinga (* 1795) troud yn 1817 mei Sytske Klases Rispens (1794). Tiede dy 't feehâlder is, trout mei in frou út in boerefamylje. Se krije njoggen bern.
Net alle bern berikke de leeftyd fan folwoeksene. Dat jildt wol foar de soannen Klaas (*1822), Folkert (*1826), Jan (*1830), Yme (*1833). Net allegearre kinne of wolle se boer wurde.
Folkert (*1826) bliuwt yn Easterein wenjen. Hy folget syn omke Jan op as keapman.

Folkert Tiedes Vellinga (*1826 -1902) troud yn 1852 mei Teetske Jetzes Koopmans (1830 -1901). Hy is keapman fan berop. Hy hellet mei syn boat tsiis by de boeren op ornearre foar de eksport nei Ingelân. Yn 1862 keapet Folkert de helte fan in fearboat.
De boat fart fan Easterein nei Snits en Ljouwert.
It pear krijt njoggen bern, wêrfan 't fjouwer jonges en twa famkes yn libben bliuwe.
Tiede (*1861), Pieter (*1865), Jetze (*1866) en Klaas (*1872).
Se komme yn de saak te wurkjen en dogge dat ûnder de namme fan de Gebroeders Vellinga. Folkert keapet yn 1878 de Foarbuorren 1 foar it bedrach fan fl. 1800, -.
De saken geane goed. Yn 1883 keapet Folkert foar in bedrach fan fl. 3935 in keapmanshûs.
Dit is Foarbuorren 2. It sil grif in foardiel west hawwe dat de ferkeaper in muoike fan Folkert is fan mem har kant. ( Antje Klases Rispens) It hûs dat se keapje is in tsiispakhûs.
Neist de foeraazje hannel hawwe se ek in winkeltsje. En in hannel yn klompen.

Tiede Folkerts Vellinga (1861 -1920) troud yn 1904 mei Tietje Jans Prins (1874 -1953). Tiede set it bedriuw fuort mei syn broer Pieter (1865 -1909) Pieter komt al betiid te ferstjerren en Tiede hat de lieding fan it bedriuw. Hy is 43 jier as er trout. Se krije fjouwer jonges.
{ _ 66022 left 200px_ } (Uit het boek Easterein).  Folkert (1905 - 1984) Jan (1907- 1990) Pieter (1909 -1980) en Klaas (*1911) { _ 66026 left 200px_ }

Jan Tiedes Vellinga troud yn 1936 mei Ymkje Wiersma (* 1910 ). Se wenje yn de famyljewenning oan de Foarbuorren 2. Se krije fjouwer soannen, Tiede (*1938), Rients, deze stjert jong se krije dan noch in Rients (*1944) en letter noch Folkert (*1948) 

Folkert Vellinga troud yn 1934 mei Lucretia (Kee) Schukken (1910 - 1976). Sy komme neist broer Jan te wenjen oan de Foarbuorren 4.

Pieter Tiedes Vellinga troud mei Renske de Boer (* 1910) Sij wennen oan de Wynserdyk 41. Se ferhúzje yn 1951 nei Wommels. 

Klaas Tiedes Vellinga troud yn 1943 mei Harmke (Hammie) Terpstra (* 1916 -1966). Sy wennen oan de Foarbuorren 8. Yn 1951 binne se ferhuze nei de wenning oan de Wynserdyk 41. Ek dat hûs bliuwt yn de famylje. Dêr wennet Tiede (Klazes) Vellinga no. 
Nei it ferstjerren fan syn frou ferhuze Klaas yn 1976 nei Wommels en trout mei Janna Suierveld.

De Foarbuorren is in strjitte dêr 't meardere Vellinga's wenne hawwe fanôf 1870

Foarbuorren 1, Folkert Tiedes en Teatske Jetzes Vellinga- Koopmans 
Foarbuorren 2, Jan en Ymkje Vellinga- Wiersma
Foarbuorren 2, Rients en Neeltje Hinke Vellinga- Wiersma
Foarbuorren 5, Pieter en Gerritje Vellinga- Begeman
Foarbuorren 5, Jan Pieters  en Tjitske Ruurds Vellinga- Bootsma
Foarbuorren 2, Ruurd Vellinga verhuisd naar Nijemirdum
Foarbuorren 8, Klaas en Harmke Vellinga- Terpstra
Foarbuorren 8, Folkert Jans en Geartje Vellinga- Posthuma. Zij wonen anno 2024 hier nog
Foarbuorren 12, Ruerd Vellinga (*1968)

It famyljebedriuw groeide troch en yn 1955 wurdt de eardere skoalle kocht oan it Skilplein.
De skoalle wurdt brûkt as opslachloads. In plak dat mei it grutter wurden fan de frachtauto's minder geskikt waard. Yn 1979 wurdt der in nij bedriuw oan de Sibadawei boud.
De earste stien wurdt lein troch Folkert Tiedes Vellinga (* 1906). It is in bedriuwspân mei wenning.

It bliuwt in famylje bedriuw.

Tiede Jans Vellinga (1938 -1992) troud mei Tedde Posthuma (* 1942) komt yn it bedriuw as algemien direkteur. Nei syn ferstjerren ferhuze Tedde nei Harich.
De âldste soan Jan Vellinga komt yn it bedriuw.

Jan Vellinga (* 1966) troud mei Monique van de Berg (* 1968). Yn 1995 komme sy yn de bedriuwswenning te wenjen. Hun soan Tiede (*1994) wurket ek mei yn it bedrieuw.

Bedriuws opbou juni 2022: 

Direksje:
Pieter Vellinga Ofdieling transport planning
Jan Vellinga Ofdieling foeraazjeferkeap. 

Personielsleden:

F. Vellinga All round sjauffeur; 
T. Vellinga All round sjauffeur;
A. Vellinga All round sjauffeur; 
N. Wiedijk Administratyf meiwurkster