Loftfoto's fan Easterein

Loftfoto's fan Easterein
©: Jetske Santema

Hjirby in tal foto's, dy't nommen binne fanút de toer. Jan Hiemstra hat de bylden oer in lang tiidrek fêstlein. It is bysûnder om te sjen hoe 't in foto yn de simmer sa ferskille kin mei in wintersk tafriel. Ek de feroaringen yn de bebouwing is fanút dit perspektyf moai te sjen is. Hokker huzen binne der by kaam. En hokker binne ferdwûn. It doarp is yn beweging. Dat is foaral te sjen. De nijste foto's binne fan 2015. De feroarings binne dan op it mêd fan enerzjy te finen yn de foarm fan sinnepanielen en wynmûnen. Njonken de foto's dy't fanút de tsjerketoer makke binne, binne ek foto's makke fanút in oar perspektyf "fan boppen".

© Tekst: Jetske Santema © Foto voorblad: Jetske Santema
Lês mear

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s

1961
de Skoallestritte

Disclaimer

1986
Der steane foaroan hiele grutte beammen oan de Sjaardaleane. Letter binne dizze

Disclaimer

1986
Foaroan midden op dizze luchtfoto is te sjen hoe de earste húzen oan de Hôfsle

Disclaimer

1995

Disclaimer

De sporthal fan út de loft

Disclaimer

In ansichtkaart
Om it tsjerkhôf hinne leit it tsjerkepaad. In feroardering fan Karel de Grutte

Disclaimer

Foarbuorren 2005

Disclaimer

Graverepleats 1961
Yn it midden stiet oan de Wynserdyk de Graverepleats en op de achtergrûn leit i

Disclaimer

Hôfsleane 2022

Disclaimer

It Heechhiem 2005

Disclaimer

Kleuterschool 2015
It Bekoar, de beukerskoalle yn folle glory.

Disclaimer

Loft foto rûn 1972
Op dizze loftfoto is moai te sjen dat Easterein om de tsjerke hinne boud is. It

Disclaimer

Loftfoto 1950
Dizze foto moat fanút in fleantúch wei nommen wêze. Kaffee Bergma, prachtich

Disclaimer

Loftfotoi fan Easterein 2019
Dizze foto is pleatst yn de doarpskrante fan april 2019.

Disclaimer

Mei in drone makke 2022
Foaroan de Hôfsleane, rechts de Singel. En hieledal boppe oan de foto it bedriu

Disclaimer

Mei in drone makke 2022
Hôfsleane en de Singel.

Disclaimer

Mei in drone makke 2022
Easterein is skitterend fan út de "Boomgaard" te sjen. Mei in moai kuierpaad l

Disclaimer

Panorama 1940
Rjochts ûnder stiet de muzyktinte, links derfan in part fan de Grieneleane, dan

Disclaimer

Pastorij
Yn 1934 is dizze foto makke fan de tsjerketoer ôf. Links yn byld de piip fan it

Disclaimer

Plattegrûn
De sitewaasje sa't de fearten ienris west ha yn Easterein. Stadichoan binne fe

Disclaimer

Rjochting Bos Mechanisaasje 2005

Disclaimer

Rjochting Reahús 1983
De pleats fan Sjaarda

Disclaimer

Rjochting Skippersbuorren 1963
As alles wyt is, liket alles oars.

Disclaimer

Rjochting Skrok 1963
Op de foargrûn stiet de pastorij, der efter is noch gjin bebouwing. Yn 'e fiert

Disclaimer

Rjochting Skrok 2015
De sinne enerzjy docht syn entree.

Disclaimer

Rjochting Wommels
Foto J. Guitard

Disclaimer

Rjochting Wommels 1963
Kening Joekelburd hold Easterein wikenlang yn de besnijing.

Disclaimer

Singel 2005
De huzen foaroan stean oan de Singel. De Hôfsleane wie noch net realisearre.

Disclaimer

Skippersbuorren
Op de eftergrûn de mûnen dy 't enerzjy leverje. Links by de pleats fan Sipke H

Disclaimer

Skippersbuorren 1964
Linksmidden de eardere âlde skoalle, dy't brûkt wurdt as loads.

Disclaimer

Skippersbuorren 1966
It falt op dat er noch gjin auto's stean.

Disclaimer

Skippersbuorren 2015
Yn it midden de sporthal en rjochts de sportfjilden.

Disclaimer

Skippersbuorren 2015

Disclaimer

Skoallestritte 1961
Wat auto's oanbelanget, in populêre V.W. Kever en in lytse frachtauto.

Disclaimer

Skoallestrjitte 1961
Tsjinoer de skoalle de earste nijbou. Foar de Sjaardaleane de Andries Joustrast

Disclaimer

Skoallestrjitte 1961
In prachtich útsicht op de skoallestrjitte. Foaroan rjochts de âlde huzen. Dê

Disclaimer

Strange winter 1963
De Skippersbuorren leit lang tichtferzen. It liket krekt as ride der minsken op,

Disclaimer

Utsjoch op Griene Leane 1961
De Griene leane en Foarbuorrenen sûnder muzyktinte.

Disclaimer

Fan de toer 1930
De Foarbuorren

Disclaimer

Fan ôf de toer 1934
Rjochtsûnder in part fan de pastorij. Fanôf links rint de dyk nei Itens. It wa

Disclaimer

Fan ôf de toer, 1940
Links de Griene leane, rjochts de Foarbuorren mei de muzyktinte, En fierderop de

Disclaimer

Fan ôf de toer, 1940
De Skippersbuorren leit as in moai lint yn it lânskip. Yn de fierte de beammen

Disclaimer

Van Eijsingaleane , Grieneleane en Foarbuorren 2015
Wat in ferskil mei earder, allegear auto's.

Disclaimer

Fan ôf de toer 1934
Utsjoch op de Foarbuorren en de van Eijsingaleane. Wat opfalt is dat der gjin au

Disclaimer

Rjochting de sportfjilden 2005

Disclaimer

Winters tafriel 1961
Yn it midden de grifformearde tsjerke oan de Wynserdyk. De beukerskoalle is noch

Disclaimer

Winters tafriel 1961
Fanôf de tsjerketoer it útsjoch op de Wynserdyk yn 1961. Rjochts de Gravere pl

Disclaimer

Simmer 1966
Rjochting Skrok

Disclaimer

Simmer 2015
Links boppe de sporthal.

Disclaimer