It Risplân

It Risplân
©: Jetske Santema

It Risplân telt sân adressen, wêrfan 't húsnûmer sân ûntbrekt. It earste hûs is yn 1992 boud en de lêste is yn 1995 boud. It is in lytse strjitte dêr 't de huzen ferskaat boud binne. Dêrtroch is it in oantrekkeljke strjitte wurden. De ûntsteansskiednis is beskreaun yn plan Boomgaard.

Colofon

Minsken út de buert.


© Tekst: Jetske Santema - © Foto voorblad: Jetske Santema

Relatearre ynformaasje


Foto’s