it Heechhiem

it Heechhiem
©: Jan Hiemstra

De strjitnamme `t Heechhiem is foar it earst brûkt nei de strjitnammejouwing yn 1956. Foar dy tiid waard it as in ûnderdiel fan de skippersbuorren en fan it skoalplein sjoen. Dat is begripelik want de huzen op de yntroduksjefoto stiene lâns de feart dy `t lâns de Skipperbuorren rûn en rjochtôf, nei wat no it sportfjild is, rûn. It blokje fan acht is op it plak kommen der `t oarspronkelik in tsjerkepleats op stie. Letter is dit blokje ferboud ta een winkel mei in wenhûs. De pleats is in ein fierderop, tsjinoer de Sjaardapleats, opnij opboud.

© Tekst: Jan Hiemstra © Foto voorblad: Jan Hiemstra

Relatearre ynformaasje


Foto’sDokuminten

Sicht fanút it easten
Op dizze foto falt hiel wat te sjen: fan de linkerkant ôf earst de timmerskuorre fan Arend Leeman der 't de spits fan de grifformearde tsjerke boppeút stekt, it blokje fan fjouwer oorspronkelike kea

Disclaimer

Brechje
It ferfier fan guod gong faaks oer it wetter. It skouke dat hjirfoar noadich wie leit by it stalt en is fêstsetten mei in boom. Oan de muorre (links) hinget in rak dat brûkt wurdt om de wask te droe

Disclaimer

Brechje
Hjir rint de feart foar de hokken lâns, ûnder it brechje troch dat 't Heechhiem mei de Skippersbuorren ferbynt, nei wat no it sportfjild de Skoalseize is. Links fan it brechtje is in stalt. De wask

Disclaimer

Brechje
De nije tiid brekt oan. De grutte peallen binne foar de elektrisiteitstriedden dy 't de stroom nei de huzen bringe. Yn de muorre fan it hûs rjochts op 'e hoeke kinne je 'potsjes' sitten sjen der 't d

Disclaimer

brechje
Itselde plak mei in foto sa as der safollle makke binne,

Disclaimer

Acht keamerwenten
Dit binne ek wer de acht keamerwenten, mar no fan east nei west. De elektrisiteit giet troch triedden, dy 't oan houten peallen fêstmakke binne, troch it doarp en oan dizze houten peal hinget in lamp

Disclaimer

Acht keamerwenten
De acht keamerwenten út 1886 binne yn de jierren '60 ferboud ta in bedriuwswent mei in loads en in winkel. Dizze foto sil út de jierren '50 wêze. It gebou foar de huzen is Us Gebou, mei oan de foar

Disclaimer

Acht keamerwenten
It foardiel fan de westkant fan 't Heechhiem 2 wie dat der links fan de foardoar in ekstra keamerke wie.

Disclaimer

Acht keamerwenten
De achterste helte fan de acht keamerwenten; dus de achterste fjouwer mei de ruten op it suden en lâns de feart. Sa seach de bûtenkant fan de measte Eastereiner huzen der út. Wyt ferve goaten en ke

Disclaimer

Foarkant acht keamer wenningen om 1950 hinne
Rjochts fan de wenningen in part fan Us Gebou.

Disclaimer

It Heechhiem
Rjochts foaroan de bûten w.c (it húske) Hielendal achteroan de hokken fan de Joustra's.

Disclaimer

Boud yn 1886
Acht keamer wenten rûn 1950. De achterkant sjocht út op de Streek.

Disclaimer

It Heechhiem rond 1950
Yn de sydgevel binne rûne ruten te bewûnderjen. Dizze waarden in soad yn tsiispakhuzen brûkt.

Disclaimer

Bedriuwspân wer went
Hjir binne de acht keamerwenten ferboud ta in bedriuwsromte mei wenhûs. De oarspronkelike foarkant is nei de ferbouwing noch wol wat te werkennen.

Disclaimer

Daam yn stee fan brege
Yn de jierren '30 is de brêge nei de Skippersbuorren te smel en wurdt dy ferfongen troch in daam. De arbeiders mei harren ark steane op dizze foto. Noch gjin kraantsjes en trekkers mei kypkarren, mar

Disclaimer

Daam yn stee fan brege
Yn plm 1935 waard de feart fanôf de Skippersbuorren, foar de hokken lâns en nei wat no de Skoalseize is ôfsluten. Om dochs trochstreaming te krijen waard der in foarse rioelbuis troch it ôfsletten

Disclaimer

Daam yn stee fan brege
Nei 't brechje ferfongen wie troch in daam moast der in buis oanlein wurd om it wetter út de feart foar 't Heechhiem nei de Skippersbuorrenfeart streame te litten. De feart is tydlik mei balken ticht

Disclaimer

De feart nei it sportfjild
Op dizze foto is goed te sjen hoe 't it der foar it oanlizzen fan de dyk lâns 't Heechhiem nei it sportfjild útseach. Wy begjinne foaroan by it stek lâns de daam tusken 't Heechhiem en Skippersbuor

Disclaimer

't Heechhiem 3 en 7
De dyk der 't eartiids de feart rûn.

Disclaimer

't Heechhiem 7
Sykje de ferskillen mei de oare 't Heechhiem 7 foto 's.

Disclaimer

't Heechhiem 7
It gebou links is fan oarsprong in bûthúske. Jan Yemes Hiemstra wie de bewenner fan it fjirde part fan it hûs hjir neist (mei it sinneskerm). Jan Yemes wie yn de tiid foar de oarloch feedriuwer. Yn

Disclaimer

't Heechhiem 7
Op de sydmuorre is it plak noch te sjen der 't foar de ferbouwing it húske siet.

Disclaimer

Skuonmakkerij
Dit wie de yngong by nr 7 fan de skuonmakkerij. De helte fan it nammeboerd hinget noch boppe de doar. 'Schoenmaker' wie P. Hiemstra doe al net mear.

Disclaimer

't Heechhiem 3 en 7
Fan fjouwer keamerwenten wiene der yn de neioarlochske tiid twa twa-ûnder- ienkap wenten makke. Dit wiene de efterkanten fan 't Heechhiem 3 en 7 nei de ferbouwing.

Disclaimer

't Heechhiem 7 yn 2008
Yn de rin fan de jierren komme der hyliid wer feroaringen. It bûthúske is ferfongen troch in (grutter) hok.

Disclaimer

By jûntiid
Dizze foto jout de romte tusken 't Heechhiem 7 en it sportfjild wer. Rjochts is de pleats der 't dan Van 't Zet op wennet en hielendal rjocht is de pleats fan P.H. Bonnema noch krekt te sjen. It Ameri

Disclaimer

Skoalleseize
Op sa ûngefear it plak der 't no de reservebank op it haadfjild stiet, stie 'doe' in haaiwein mei boer en bern, en it hynder derfoar. As de foto wat útfergrutte wurdt binne der nijskjirrige dingen t

Disclaimer

Doarpsoansicht fan de eastkant
Links fan de feart leit de Skoalleseize noch as in stik greide. Hjoed-de-dei is it it sportfjild. De yngong leit noch op itselde plak en achter de hikke stiet Elba (no oan de Stittenserleane). De kij

Disclaimer